Wikia Ben10
Advertisement

Hoàng Trần (Danlambao) - MAP PACIFIC - Giúp người nông dân*

____________________________

Chú thích:

(*) Nông dân: Nông dân là những người lao động cư trú ở nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp. Nông dân sống chủ yếu bằng ruộng vườn, sau đó đến các ngành nghề mà tư liệu sản xuất chính là đất đai.

Advertisement