Wikia Ben10
Advertisement

Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Tại Nhà, Trước Khi Về Chùa Ba Vàng Dự Lễ Giải Nghiệp và Cách Tu Tập Trong 49 Ngày

PHẦN A: HƯỚNG DẪN

Làm lễ tại nhà 7 ngày theo hướng dẫn tuần thứ nhất trước khi về chùa dự lễ thỉnh oan gia trái chủ.

1. Thời Gian Lễ Thỉnh Giải Oan Gia Trái Chủ Tại Chùa Ba Vàng:

– Ngày mùng 7 âm lịch hàng tháng.

– Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng: Từ 05 giờ đến 09 giờ; Từ 16 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 13 âm lịch hàng tháng.

– Ngày 14 âm lịch hàng tháng.

– Ngày 29 âm lịch (28 tháng thiếu).

– Ngày 30 âm lịch (29 tháng thiếu).

Giấy tờ tùy thân: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn Cước Công Dân.

– Không bắt buộc sắm lễ dâng cúng về chùa.

2. Cách Thức Tu Tập Sau Khi Thỉnh Oan Gia Trái Chủ: 

Tụng kinh, nghe giảng Phật Pháp theo chu kỳ 7 tuần (49 ngày), xong 7 tuần thì lại tu tập theo chu kỳ mới (7 tuần) của chương trình này. Mỗi tuần tu tập bao gồm: Một ngày tụng kinh, sáu ngày tiếp theo nghe Pháp, nếu tối nào bận thì bạch xin nghỉ, nếu tối nào ít thời gian thì tu một phần trong chương trình.

LƯU Ý: Sau khi thỉnh vong linh, nếu bận công việc phải đi xa nhà không tu tập ở nhà được, thì bạch lễ và tu thay thế bằng chương trình nghe Pháp tùy duyên.

3. Khấn Xin Nghỉ Tu Tại Nhà:

Dành cho trong thời gian 49 ngày, nếu gia đình có việc bận không tu được thì thắp hương khấn xin khất, khi xong việc thì công phu tiếp:

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là: …… Pháp danh: …… Hiện đang ở tại: …… Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…… Theo chương trình con đang tu tập trong 49 ngày, để chuyển nghiệp cho gia đình, nhưng hôm nay con với lý do: …… con xin nghỉ đến ngày…… tháng…… năm…… con xin tiếp tục tu. Đây là lời chân thật của con, con xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Mở các thiết bị nghe Pháp (ti vi, điện thoại, iPad, đài nghe Pháp,…)

Nghe Pháp tại các trang:

Thầy Thích Trúc Thái Minh:

– Website: thaythichtructhaiminh.com – Youtube: Thầy Thích Trúc Thái Minh: youtube.com/ThayThichTrucThaiMinh

– Facebook: Thầy Thích Trúc Thái Minh: facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh

Lịch phát trực tiếp giảng Pháp thường kỳ:

15 giờ ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng.

19 giờ 30 các ngày 14, 30 âm lịch hàng tháng.

– Nghe theo thứ tự các bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh:

+ Các bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác.

+ Các bài giảng Kinh Lời Phật Dạy-Nikaya.

+ Các bài giảng khác…

Quý vị và các bạn có thể liên hệ và nghe các bài chia sẻ và các bài trạch Pháp của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán), là Phật tử của Chùa Ba Vàng tại các kênh truyền thông của Cô ở đường link sau: 

phamthiyen.com/thong-bao-cac-kenh-truyen-thong-cua-phat-tu-pham-thi-yen-tam-chieu-hoan-quan

Gia đình nên chăm chỉ tu tập, sẽ sớm chuyển được tâm, chuyển được nghiệp.

PHẦN B. NGHI THỨC TU TẬP

TUẦN THỨ NHẤT

TU TẬP TRƯỚC KHI ĐẾN CHÙA THỈNH GIẢI NGHIỆP

Hướng dẫn cách sắp lễ:

– Ngày đầu cúng cơm chay một lần. Mâm cơm chay:  Các đồ thức ăn từ rau củ quả (không có thịt của chúng sinh)  và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực). Sáu ngày sau, không cúng mâm cơm nữa, mỗi ngày một lần cúng, chỉ xới một bát cơm, lấy một cốc nước và một cốc sữa để cúng mời các vong linh.

– Đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ gia tiên, nếu gia đình nào có bàn thờ Phật, thì sắp hoa quả và một bát cơm, một cốc nước để dâng cúng Phật.

– Trường hợp gia đình chưa có ban thờ Phật, thì đặt đồ cúng lễ tại ban thờ gia tiên và tụng kinh. Nếu có ban thờ Phật, thì đặt đồ cúng tại ban thờ gia tiên và tụng kinh trước ban thờ Phật.

– Trường hợp trong gia đình hoặc nơi ở hiện tại của quý vị không có chỗ để thờ tự hoặc không có bát hương, quý vị có thể sắp xếp một cái bàn trống, hoặc trên bàn làm việc để gọn gàng. Sau đó, quý vị có thể thực hiện tất cả các nghi lễ ở đó, có thể cắm hương bằng cốc gạo hoặc nếu trường hợp không được cắm hương, thì không cắm hương, thành tâm làm lễ cũng được (vì hoàn cảnh không cho phép vẫn đảm bảo yếu tố thành tâm).

– Trong khi tu 49 ngày, gia đình vẫn có thế tiếp tục thỉnh vong linh.

Thời gian làm lễ: Do gia đình bố trí công việc mà sắp xếp thời gian phù hợp để làm lễ, không kiêng kỵ ngày giờ.

Các vong linh khấn mời: Nếu thỉnh mời vong linh nào thì khấn đúng vong linh đó: Vong linh gia tiên tiền tổ họ……..; Vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình chúng con tại……..; Vong linh thai nhi; Vong linh oan gia trái chủ báo oán (tên người bệnh)…… khiến bị (tên bệnh)…… qua hiện tượng (kể hiện tượng, hành động)……

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cúng Cơm Chay) (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày….. tháng…… năm……. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Sáu, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN PHẨM THỨ SÁU: ĐỨC NHƯ LAI TÁN THÁN CÔNG ĐỨC BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

(Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Hải)

Khi bấy giờ Đức Thế Tôn, chuyển thân mà phóng hào quang lớn, chiếu khắp hàng trăm nghìn vạn ức hằng hà sa thế giới của chư Phật, nói ra những tiếng rất lớn mà bảo hết thảy các Đại Bồ Tát và các Thiên, Long, Quỷ, Thần, Nhân và Phi Nhân ở các thế giới ấy rằng: “Ngày nay, hãy nghe ta khen ngợi, tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát đã hiện ở cả mười phương thế giới, sức từ bi uy thần không thể nghĩ nghì, cứu độ hết thảy tội khổ. Sau khi ta diệt độ, bọn các ông là Bồ Tát Đại Sĩ cùng các Thiên, Long, Quỷ, Thần nên mở rộng đường phương tiện để hộ vệ kinh này, khiến cho hết thảy chúng sinh lìa hết mọi điều khổ, mà chứng vui Niết Bàn”.

Phật nói xong lời ấy, trong hội có một vị Bồ Tát hiệu là Phả Quảng, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: “Nay con thấy Đức Thế Tôn tán thán Bồ Tát Địa Tạng có sức uy thần lớn không thể nghĩ nghì như thế, kính xin Đức Thế Tôn vì chúng sinh đời mạt Pháp này, nói rõ những nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng đã làm lợi ích cho Nhân Thiên; khiến cho tám bộ Thiên, Long cùng các chúng sinh đời sau này được kính vâng lời Phật dạy”.

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phả Quảng cùng bốn hàng đệ tử rằng: “Nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, ta sẽ nói được qua những việc phúc – đức của Bồ Tát Địa Tạng làm lợi ích cho Nhân, Thiên để các vị nghe”.

Bồ Tát Phả Quảng bạch Phật rằng: “Kính vâng, lạy Đức Thế Tôn chúng con muốn nghe lắm”.

Phật bảo Bồ Tát Phả Quảng rằng: “Về đời sau này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chắp tay, hoặc tán thán, hoặc làm lễ, hoặc luyến mộ, thì người ấy thoát khỏi tội lỗi trong ba mươi kiếp.

Này Bồ Tát Phả Quảng! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc lấy đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt mà tô tượng Bồ Tát, chiêm ngưỡng lễ bái, thì người ấy được sinh lên ba mươi ba từng Trời hàng trăm lần, vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Giả như hưởng hết phúc ở cõi trời, lại sinh xuống làm người, cũng được làm vua, chúa, không mất lợi lớn.

Nếu có người đàn bà nào chán ghét cái thân đàn bà, tận tâm cúng dường trước tranh ảnh hoặc tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt của Bồ Tát Địa Tạng, ngày ngày như thế không hề chán, thường lấy hương hoa, các thức ăn uống, quần áo lụa là, tràng phan, tiền tài, bảo vật đem dâng cúng thì thiện nữ ấy, sau khi hết báo thân đàn bà, hàng trăm nghìn vạn kiếp về sau chẳng còn phải sinh vào thế giới có đàn bà nữa, lẽ nào phải chịu làm thân đàn bà nữa ư, trừ khi nào có sức từ nguyện, muốn làm thân đàn bà để độ thoát chúng sinh thì không kể. Nhờ sức cúng dường Bồ Tát Địa Tạng như thế, cùng với sức công đức, cho nên hàng trăm nghìn vạn kiếp chẳng còn phải chịu làm thân đàn bà nữa.

Lại nữa! Bồ Tát Phả Quảng này, nếu có người đàn bà nào chán ghét cái thân xấu xí, nhiều tật bệnh, thì chỉ thành tâm chiêm lễ trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, lâu bằng bữa ăn, người ấy trong hàng nghìn vạn kiếp về sau, tất sinh làm người đầy đủ tướng mạo, không có tật bệnh. Nếu như người đàn bà xấu xí ấy không chán ghét cái thân đàn bà thì hàng trăm nghìn vạn ức kiếp thường được làm công chúa, vương phi, dòng dõi nhà quan, dòng dõi quý phái, hay con hàng trưởng giả, hình vóc đoan chính, tướng mạo tốt đẹp, đó là bởi dốc lòng kính lễ Bồ Tát Địa Tạng nên được hưởng phúc như thế.

Lại nữa! Bồ Tát Phả Quảng này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào thường đối trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, tán thán bằng âm nhạc, ca hát hay dâng cúng hương hoa, cho chí khuyên một người hay nhiều người cũng làm như thế, thì những người ấy ngay trong đời này và đời sau, thường được trăm nghìn quỷ, thần ngày đêm hộ vệ, không cho sự ác lọt vào tai, lẽ nào còn phải chịu những sự tai vạ bất kỳ ư?

Lại nữa, Bồ Tát Phả Quảng này! Trong đời sau này, nếu có ác nhân, ác thần, ác quỷ nào, thấy có thiện nam, thiện nữ quy y, cung kính tán thán, chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà lại gièm chê, báng bổ là không có công đức mà không được lợi ích gì, hoặc nhe răng ra cười, hoặc quay mặt đi mà chê, hoặc xui người cùng chê, hoặc một người hay nhiều người cùng chê, dù chỉ một niệm sinh lòng gièm chê; con người như thế đến sau khi nghìn Đức Phật trong đời Hiền Kiếp diệt độ rồi; tội gièm pha cũng vẫn còn bị báo ở địa ngục A-tỳ, chịu những cực hình; qua kiếp ấy rồi mới được làm quỷ đói trải hàng bao kiếp, lại làm súc sinh hàng nghìn kiếp rồi mới được làm người. Dù được làm người cũng vào hạng hèn hạ, thân thể bất cụ, bị nhiều nghiệp ác chằng buộc vào mình, chẳng bao lâu lại đọa vào đường ác. Này Bồ Tát Phả Quảng! Vì gièm chê người khác cúng dường mà còn phải bị tội báo như thế, huống chi là tự mình sinh ác kiến phá hủy ư?

Lại nữa, Bồ Tát Phả Quảng này! Nếu đời sau này, có thiện nam, thiện nữ nào, ốm lâu ngày liệt giường liệt chiếu, cầu sống không sống hẳn, cầu chết không chết ngay, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy ác quỷ hay là họ hàng thân thuộc, hoặc đi trong đường hiểm, hoặc bị bóng đè luôn, hay đi chơi với quỷ thần, ngày chồng tháng chất, lâu năm chuyển thành lao sái, trong lúc ngủ kêu gào thê thảm, chẳng được yên vui; đó đều là vì còn đang tùy nghiệp xét tội, nặng nhẹ chưa định, cho nên muốn chết không chết được, muốn khỏi không khỏi hẳn; người trần giương hai con mắt trần tục không hiểu việc ấy. Phải nên đến trước tượng chư Phật và Bồ Tát mà cất tiếng to đọc kinh này một biến, hay là lấy các thứ của người ốm vẫn thích xưa nay, hoặc quần áo, châu báu, vườn trại, nhà cửa, đối trước người ốm mà nói to rằng: “Chúng con tên là ….. xin vì người bệnh nhân, đối trước kinh, tượng, đem các thứ này hoặc để cúng dường kinh, tượng, hoặc tô tượng Phật và Bồ Tát, hoặc xây tháp làm chùa, hoặc để mua dầu thắp đèn, hoặc cúng vào thường trụ”. Bạch ba lần như thế, khiến cho người ốm nghe tiếng. Giả sử thần thức của người ốm đã phân tán, hay là đã tắt nghỉ trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày trở lại, vẫn cứ cất tiếng to mà bạch, mà tụng kinh. Sau khi người ấy đã chết rồi, các mầm tội nặng trước, dù đến năm tội vô gián, đều được giải thoát hẳn, sinh vào xứ nào cũng thường nhớ kiếp trước của mình. Huống chi thiện nam, thiện nữ nào, tự mình hay bảo người chép bản kinh này, hoặc tự mình hay bảo người tô vẽ hình tượng của Bồ Tát thì được lợi rất lớn trong nhân quả báo. Bởi vậy, Bồ Tát Phả Quảng này, nếu thấy có người nào đọc tụng cho đến chỉ trong một niệm tán thán, hoặc cung kính kinh này, ông nên dùng trăm nghìn phương tiện, khuyên dạy người ấy một lòng chăm chỉ đừng có chán bỏ, thì ngay đời này và đời sau, sẽ được trăm nghìn vạn ức công đức, không thể nghĩ nghì xiết được.

Lại nữa, Bồ Tát Phả Quảng này! Nếu có chúng sinh trong đời sau này, hoặc khi chiêm bao, mơ màng thấy những quỷ thần và ác hình lạ, thương khóc hay kêu van, sầu thảm hay sợ hãi, ấy đều là họ hàng; cha mẹ, con cái, anh em, chị em cùng vợ chồng quyến thuộc về những tiền kiếp hoặc một đời, mười đời, trăm nghìn đời đương bị ở các ngả ác chưa được thoát ra, không còn mong phúc lực ở đâu để cứu bạt khổ não, nên mới đến cầu cứu những người quyến thuộc kiếp xưa, khiến làm các phương tiện, cầu nguyện cho thoát khổ ở các ngả ác.

Này Bồ Tát Phả Quảng! Ông nên dùng sức thần khiến cho các quyến thuộc ấy, đều đối trước tượng chư Phật, Bồ Tát dốc lòng đọc tụng kinh này, hoặc nhờ người đọc đủ số ba biến hay bảy biến; như vậy thì những quyến thuộc ở ngả ác nghe tiếng tụng kinh, khi đủ số thì được giải thoát, từ đấy trong lúc chiêm bao không bao giờ còn mơ thấy như thế nữa.

Lại nữa, này Bồ Tát Phả Quảng! Về đời sau, nếu có những hạng hèn hạ, như đứa ở trai, đứa ở gái cho đến cả các hạng người thiếu tự do, biết rằng đó là vì nghiệp xưa của mình, cốt phải dốc lòng thành sám hối, chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cho chí trong vòng bẩy ngày niệm danh hiệu Bồ Tát đủ một vạn lần, thì những hạng ấy khi chịu hết nghiệp báo đời này rồi, về trăm nghìn kiếp sau này, thường sinh làm người tôn quý, không phải quanh quẩn trong ba ngả ác khổ nữa.

Lại nữa, này Bồ Tát Phả Quảng! Về đời sau ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, từ các họ về dòng vua quan, Sát Đế Lợi, thầy tu, Bà La Môn, Trưởng giả, Cư sĩ, các bậc ấy cho đến cả các dân tộc dòng họ khác, có người mới sinh nở được mụn con trai hay mụn con gái, trong vòng bảy ngày sớm biết đọc kinh điển khôn xiết nghĩ nghì này, lại niệm danh hiệu Bồ Tát cho đủ một vạn lần, thời đứa trẻ mới sinh ấy dù kiếp xưa có nghiệp báo gì đều được giải thoát cả và dễ nuôi nấng, yên lành vui vẻ, tăng thêm tuổi thọ. Nếu mà đứa trẻ mới sinh ấy đã sẵn có phúc đức từ xưa thì càng được tăng thêm tuổi thọ và được yên vui hơn nữa.

Lại nữa, này Bồ Tát Phả Quảng! Về đời sau, trong một tháng, vào những ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, mười rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín, ba mươi, là những ngày kết tập xử tội định cân nặng nhẹ; các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề nghĩ ngợi, hành động đều là nghiệp cả, đều là tội cả, huống hồ lại còn phóng túng giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ,… mà gây ra trăm nghìn thứ tội nữa ư? Trong mười ngày trai ấy, nếu hay đối trước tượng Phật, Bồ Tát và các Hiền Thánh, tụng đọc một biến kinh này thì bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trong vòng một trăm do tuần, không có tai nạn gì nữa. Ngay trong nhà ấy, lớn bé già trẻ, từ đó về sau, hàng trăm nghìn năm xa lìa hẳn đường ác. Trong mười ngày trai, mỗi ngày tụng đọc một biến kinh này thì hiện ngay đời này, nhà ấy không có các bệnh bất kỳ, và cơm ăn áo mặc đều được thừa thãi.

Này Bồ Tát Phả Quảng! Vì thế cho nên biết rằng Bồ Tát Địa Tạng có sức uy thần lớn lắm, hàng trăm nghìn vạn ức sự lợi ích không thể kể xiết được. Các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn với Bồ Tát ấy, khi nghe thấy danh hiệu hoặc thấy tượng Bồ Tát, hoặc được nghe kinh này dẫu ba chữ, năm chữ, hay một bài kệ, một câu văn, thì trong đời này được vui vẻ lạ thường về trăm nghìn vạn kiếp sau này, thường được cái thân đoan chính và sinh vào nhà tôn quý.

Khi bấy giờ Bồ Tát Phả Quảng nghe Đức Như Lai khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: “Lạy Đức Thế Tôn! Con vẫn biết rằng bậc Đại sĩ ấy có sức uy thần khôn xiết nghĩ nghì và sức thề nguyện lớn như thế từ lâu. Nay con muốn vì chúng sinh về đời sau này khiến cho được biết sự lợi ích, cho nên con mới hỏi Đức Như Lai; kính vâng, con xin lĩnh thụ. Lạy Đức Thế Tôn! Kinh này nên đặt tên là gì? Xin bảo cho con biết cách lưu hành và truyền bá như thế nào?”.

Phật bảo Bồ Tát Phả Quảng rằng:

“Kinh này có ba tên: Một là: Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng. Hai là: Kinh Bản Hạnh Của Bồ Tát Địa Tạng. Ba là: Kinh Bản Thệ Lực Của Bồ Tát Địa Tạng.

Nguyên vì Bồ Tát ấy từ bao nhiêu kiếp lâu xa tới nay, phát nguyện rất lớn, làm lợi ích chúng sinh, cho nên bọn các ông phải theo nguyện mà lưu hành truyền bá”.

Bồ Tát Phả Quảng nghe rồi tin chịu, chắp tay cung kính làm lễ mà lui.

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong PHẨM THỨ SÁU của KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN “ĐỨC NHƯ LAI TÁN THÁN CÔNG ĐỨC BỒ TÁT ĐỊA TẠNG”, tương ứng với việc của gia đình chúng con, đức Phật dạy rằng: Khi trong nhà có những bệnh nhân, muốn chết không chết được, muốn khỏi không khỏi hẳn, người thân nên tụng kinh, nghe Pháp, tu tập, cúng dường Tam Bảo, khiến người bệnh chuyển nghiệp.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(HẾT NGÀY 1 của TUẦN 1)

2. NGÀY 2: NGHE PHÁP

Hướng dẫn sắp lễ:  Tất cả các ngày nghe Pháp đều xới một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. Lễ Phật trước bàn thờ, sau đó có thể nghe Pháp tại trước bàn thờ hoặc di chuyển đến nơi có thiết bị nghe Pháp (chỗ ti vi, điện thoại, đài nghe Pháp,…) rồi cùng ngồi nghe.

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày…… tháng…… năm.…. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái)

NGHE PHÁP TẠI ĐƯỜNG LINK

Video: “Khối U Mặt Ngựa | Câu Chuyện Nhân Quả Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ”:

https://youtu.be/HdBsvU10R3U

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, chắp tay mặt hướng lên hư không đọc tại nơi ngồi nghe Pháp)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT NGÀY 2 của TUẦN 1)

3. NGÀY 3: NGHE PHÁP

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày…… tháng…… năm.…. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái)

NGHE PHÁP TẠI ĐƯỜNG LINK

Video: “Chuyện Tâm Linh Chùa Ba Vàng – Cuộc Hội Ngộ Của Hai Chị Em Trong Tiền Kiếp”:

https://youtu.be/aWcdY44B4yk

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, chắp tay mặt hướng lên hư không đọc tại nơi ngồi nghe Pháp)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 (Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT NGÀY 3 của TUẦN 1)

4. NGÀY 4: NGHE PHÁP

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày…… tháng…… năm.…. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái)

NGHE PHÁP TẠI ĐƯỜNG LINK

Video: “Vong Thai Theo Mẹ Lên Chùa | Câu Chuyện Nhân Quả Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ”:

https://youtu.be/ZhbSRLL2uCw

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, chắp tay mặt hướng lên hư không đọc tại nơi ngồi nghe Pháp)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT NGÀY 4 của TUẦN 1)

5. NGÀY 5: NGHE PHÁP

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày…… tháng…… năm.…. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái)

NGHE PHÁP TẠI ĐƯỜNG LINK

Video: “Con Ma Giữ Nhà | Câu Chuyện Nhân Quả Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ”:

https://youtu.be/T58GYaW6mHI

 (Nghe Pháp xong, tắt màn hình, chắp tay mặt hướng lên hư không đọc tại nơi ngồi nghe Pháp)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT NGÀY 5 của TUẦN 1)

6. NGÀY 6: NGHE PHÁP

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày…… tháng…… năm.…. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái)

NGHE PHÁP TẠI ĐƯỜNG LINK

Video: “Câu Chuyện Của Một Thanh Đồng | Câu Chuyện Nhân Quả Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ”

https://youtu.be/rZIREOkMK4w

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, chắp tay mặt hướng lên hư không đọc tại nơi ngồi nghe Pháp)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT NGÀY 6 của TUẦN 1)

7. NGÀY 7: NGHE PHÁP

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày…… tháng…… năm.…. Đệ tử con là……………. ở tại……………. xin thành kính dâng vật thực cúng dường tới chư Phật. Chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của chúng con, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh:…………….. được về đây thọ thực. Con xin phát nguyện vào ngày……… tháng……… năm…… con sẽ về tại chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh. Khi thỉnh xong, con biết nghiệp để sám hối với các vong linh và sẽ cúng dường đầy đủ cho các vong linh có phúc để tu hành sớm được siêu thoát. Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Giờ con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

(Gia đình có thể di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái)

NGHE PHÁP TẠI ĐƯỜNG LINK

Video: “Tìm Lại Nhan Sắc - Thoát Đau Dạ Dày | Câu Chuyện Nhân Quả Qua Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ”

https://youtu.be/mqMR10L3N3Y

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, chắp tay mặt hướng lên hư không đọc tại nơi ngồi nghe Pháp)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường hôm nay đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)…..…., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… cùng con về chùa Ba Vàng, để con thỉnh các vong linh. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo phát nguyện cúng dường hôm nay, đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, sẽ cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT TUẦN 1)

Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 7 dành cho:  Sau khi đã thỉnh nghiệp tại chùa.

Hướng dẫn: Mỗi ngày tu tập, nghe Pháp đều xới một bát cơm, pha một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. Sau khi lễ xong thì ăn.

TUẦN THỨ 2

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời tất cả các chư vị vong linh đã thỉnh trong pháp hội ngày.... tháng.... năm.... về đây theo chứng giám cho lòng thành của con. Hôm nay là ngày…. tháng.... năm.... Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con đã về chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh (đọc vong linh đã thỉnh)..…, con đã biết tội lỗi của con là (đọc lỗi)…. và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu, hôm nay cúng dường thêm…., xin phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hay cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Bảy, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN PHẨM THỨ BẢY: LỢI ÍCH CHO KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

(Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Hải)

Khi bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: “Lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, cất chân nhắc tay, nảy lòng mống nghĩ, đều gây tội cả, nếu gặp thiện lợi, phần nhiều là thoái tấm lòng tu trước, mà gặp ác duyên thì càng thêm ác, những người ấy ví như đi vào bùn lầy, lại đội đá nặng, càng thêm nặng thêm khốn, mà chân càng ngập xuống tận đất đen. Ví bằng gặp thiện tri thức đội bớt cho, hoặc đội đỡ cả cho, mà người thiện tri thức ấy vì có sức rất khỏe, lại giúp đỡ cho bước được vững vàng, tới chỗ bằng phẳng nên nghĩ đến đường xấu, chẳng còn trở lại đường ấy nữa.

Lạy Đức Thế Tôn, chúng sinh huân tập tính ác, từ một mảy may, cho đến không biết thế nào mà lường được. Các chúng sinh ấy đã nhiễm thói như thế, thì khi lâm chung, họ hàng trai gái nên vì người ấy làm phúc làm duyên để giúp thêm tiền đồ cho họ, như treo tràng phan, bảo cái và đốt đèn hoặc chuyển đọc kinh này, hoặc cúng dường tượng Phật cho chí niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật; mỗi một danh mỗi một hiệu lọt vào tai người lâm chung còn thần thức nghe được. Cứ các nghiệp ác của các chúng sinh ấy đã làm ra, tính phần cảm quả tất đọa đường ác, nhưng nhờ có họ hàng thân thích vì người lâm chung ấy, làm những nhân thánh, thì những tội báo kia đều được tiêu diệt hết.

Nếu vì kẻ đã chết kia, trong bốn mươi chín (49) ngày làm nhiều việc thiện, thì có thể khiến cho các chúng sinh ấy thoát hẳn đường ác, được sinh vào cõi Thiên, cõi Nhân hưởng thụ những sự cực kỳ vui thú, mà cả đến họ hàng hiện tại cũng được lợi ích vô cùng.

Vì vậy con nay đối trước Đức Thế Tôn cùng Thiên, Long tám bộ, Nhân và Phi Nhân khuyên các chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, hễ khi có người lâm chung phải cẩn thận chớ có sát hại sinh linh cùng tạo ác duyên: bái tế quỷ thần, kêu cầu ma quái. Tại sao vậy? Bởi vì sự sát hại, cho chí cúng tế như thế chẳng được tí phúc nào để lợi ích cho người chết cả, mà lại buộc thêm tội duyên cho người chết thêm sâu nặng. Giả như đời này hoặc đời sau, người ấy được dự phẩm quả Thánh, đáng sinh vào cõi Nhân, cõi Thiên, mà chỉ vì trong lúc lâm chung, bị họ hàng gây những nhân ác ấy, cũng có thể làm cho người ấy phải vạ lây, đi đối chứng mãi, bị chậm sinh trong chốn thiện. Huống chi người mệnh chung kia, khi còn sống ở đời, chưa từng có chút thiện căn gì, đều cứ theo bản nghiệp, tự đày vào ác thú, họ hàng nỡ nào lại làm tăng tội nghiệp cho họ nữa ư? Thí như có người từ nơi xa lại, cạn lương đã ba ngày mà đồ vật phải gánh đội nặng hơn trăm cân, chợt gặp người quen, còn chờ đèo hộ ít đồ vật nữa, vì thế lại nặng nề khốn khổ hơn nữa.

Lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề hễ hay làm được những điều Chư Phật dạy, cho chí một việc thiện nhỏ như sợi lông, giọt nước, hạt cát hay mảy bụi, hết thảy đều được lợi ích cả”.

Khi thuyết xong lời ấy, thời trong hội có một ông trưởng giả tên là Đại Biện tu chứng được phép vô sinh đã lâu đời, vì chưng muốn hóa độ thập phương, nên ông mới hiện ra thân Trưởng giả, chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: “Thưa Đại sĩ, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, sau khi chết rồi, có họ hàng lớn bé, vì người ấy mà tu làm công đức, cho chí làm chay, làm các nhân lành thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát không?”

Bồ Tát Địa Tạng trả lời rằng: “Nay tôi nhờ uy thần của Phật xin vì các chúng sinh đời này và đời sau mà nói qua sự ấy. Này ông Trưởng giả! Những chúng sinh đời này và đời sau, đến ngày mệnh chung mà được nghe một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát hay một danh hiệu Bích Chi Phật, không kể gì có tội hay không có tội, đều được giải thoát cả. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào, khi còn sống, không làm được chút nhân lành, lại gây nên nhiều tội, sau khi chết đi mà có họ hàng lớn bé vì người ấy làm việc phúc lợi và các việc Phật, thì trong bảy phần công đức ấy, người chết chỉ được hưởng có một, còn sáu phần thì người sống được hưởng. Vì thế cho nên các thiện nam, thiện nữ, trong đời này và đời sau nghe thấy nên cố gắng công tu, thời được đủ mọi phần phúc lợi. Con quỷ vô thường lớn kia, bất kì nó đến, thần hồn mờ mịt, vẩn vơ chưa biết tội hay phúc, trong bốn mươi chín ngày, như ngây như điếc, hoặc ở các tòa biện luận nghiệp quả, sau khi thẩm định, thời phải tùy nghiệp thụ sinh.

Trong khi chưa biết thế nào ấy, cũng đã chịu muôn nghìn sầu khổ rồi, huống chi là bị đọa vào các ngả ác nữa. Còn người chết kia, chưa được thụ sinh, trong vòng bốn mươi chín ngày, tâm tâm niệm niệm, lòng hằng mong mỏi, cậy họ hàng cốt nhục, làm các việc phúc để cứu giúp họ. Qua ngày ấy thời phải tùy nghiệp mà chịu báo. Nếu là người bị tội thường, cũng còn bị hàng trăm nghìn năm, không hòng có ngày được giải thoát; mà là kẻ phải tội đày vào năm địa ngục vô gián, thì muôn kiếp nghìn đời chịu khổ mãi mãi.

Lại nữa, này ông Trưởng giả! Chúng sinh tội nghiệp như thế, sau khi chết rồi, họ hàng cốt nhục có làm chay, cầu phúc giúp thêm nghiệp lành cho người chết ấy, thì lúc chưa làm xong; trong lúc đang làm nước, gạo và rau không được đổ vãi xuống đất, cho chí các thực phẩm chưa hiến cúng Phật và chư Tăng, không được ăn trước. Nếu ăn sai phép và làm không được tinh sạch thì người chết ấy, chẳng được một tí phúc nào cả. Nếu những món cúng hiến Phật và chư Tăng mà làm được tinh sạch thì trong bảy phần công đức người chết được một. Vì thế cho nên, này ông Trưởng giả, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu vì cha mẹ hay họ hàng, sau khi chết rồi mà làm chay cúng dường, dốc lòng kính cẩn làm được như vậy thì kẻ còn, người chết đều được lợi ích cả”.

Khi thuyết xong lời ấy, ở cung Trời Đao Lợi, có hàng trăm nghìn vạn ức na do tha Quỷ Thần trong cõi Nam Diêm Phù Đề, hết thảy đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông Đại Biện Trưởng giả hoan hỉ vâng lời dạy bảo, làm lễ rồi lui.

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, PHẨM THỨ BẢY: LỢI ÍCH CHO KẺ CÒN NGƯỜI MẤT, đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho vong linh, thì nên làm cỗ chay và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật

Hai là xưng tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng dường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp

Bảy là thỉnh Phật trụ thế

Tám là thường theo học Phật

Chín là hằng thuận chúng sinh

Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……. , được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh tăng trưởng phúc lành khiến được hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(HẾT NGÀY 1 của TUẦN 2)

2. TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 7: NGHE PHÁP

(Cắm hương, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày……………. Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời tất cả chư vị vong linh mà con đã thỉnh tại pháp hội chùa Ba Vàng ngày…. tháng… năm….., về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi đã gây là (đọc lỗi)…. Con xin phát nguyện tu tập Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là (số tiền đã phát nguyện)…… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu)……, hôm nay con xin cúng dường thêm với số tiền là: …. số tiền còn lại con xin (phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hoặc cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh.Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

NGHE PHÁP

(Di chuyển đến vị trí nghe Pháp, chắp tay khấn bạch)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

* Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Nghe Pháp theo hướng dẫn tại phần 4 trang 7, trang 8.

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, ngồi yên tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại)

– Chắp tay mặt hướng lên hư không tại nơi ngồi nghe Pháp, sám hối tội trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập. – Sám hối tội được biết khi đã thỉnh oan gia trái chủ (nếu thỉnh tiếp thì hứa sẽ thỉnh vào ngày… tháng… năm…)

– Phát nguyện cúng dường (nếu đã thỉnh đợt trước): Chúng con xin vào ngày….. tháng..… năm….. về tại chùa Ba Vàng cúng dường….. (hoặc làm công quả (số ngày)….. ngày) để hồi hướng cho oan gia trái chủ.

(Chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT TUẦN 2)

TUẦN THỨ 3

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời tất cả các chư vị vong linh đã thỉnh trong pháp hội ngày.... tháng.... năm.... về đây theo chứng giám cho lòng thành của con. Hôm nay là ngày…. tháng.... năm.... Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con đã về chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh (đọc vong linh đã thỉnh)..…, con đã biết tội lỗi của con là (đọc lỗi)…. và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu, hôm nay cúng dường thêm…., xin phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hay cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, đọc kinh Tế Đàn, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

KINH TẾ ĐÀN

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, Chương 4, Phẩm Bánh Xe,

phần Ujjaya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.629)

Một thời, Thế Tôn ở Thành Vương Xá (Rājagaha), rồi Bà La Môn Ujjaya đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:

– Có phải tôn giả Gotama không tán thán tế đàn?

– Này Bà La Môn, ta không phải không tán thán tất cả các loại tế đàn. Những loại tế đàn nào, này Bà La Môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này Bà La Môn, liên hệ đến sát sinh, ta không tán thán loại tế đàn ấy. Những loại tế đàn có sát sinh như vậy, này Bà La Môn, các A La Hán và những ai đi trên con đường hướng đến A La Hán không có đi đến.

Này Bà La Môn, tại những tế đàn nào, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loài sinh vật khác bị giết hại. Này Bà La Môn, ta tán thán loại tế đàn không có sát sinh như vậy, tức là làm bố thí, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Những loại tế đàn không có sát sinh như vậy, này Bà La Môn, các A La Hán và những ai đi trên con đường hướng đến A La Hán, có đi đến.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong bài kinh “TẾ ĐÀN”, Đức Phật dạy rằng: Nếu đàn lễ cúng tế nào, không có sự sát sinh, không có máu thịt của chúng sinh, thì chư Phật, chư Thánh sẽ giáng đàn, đàn lễ cúng đó sẽ đem lại phúc lành cho gia đình.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật

Hai là xưng tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng dường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp

Bảy là thỉnh Phật trụ thế

Tám là thường theo học Phật

Chín là hằng thuận chúng sinh

Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……. , được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh tăng trưởng phúc lành khiến được hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(HẾT NGÀY 1 của TUẦN 3)

2. TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 7: NGHE PHÁP

(Cắm hương, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày……………. Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời tất cả chư vị vong linh mà con đã thỉnh tại pháp hội chùa Ba Vàng ngày…. tháng… năm….., về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi đã gây là (đọc lỗi)…. Con xin phát nguyện tu tập Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là (số tiền đã phát nguyện)…… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu)……, hôm nay con xin cúng dường thêm với số tiền là: …. số tiền còn lại con xin (phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hoặc cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh.Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

NGHE PHÁP

(Di chuyển đến vị trí nghe Pháp, chắp tay khấn bạch)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

* Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Nghe Pháp theo hướng dẫn tại phần 4 trang 7, trang 8.

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, ngồi yên tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại)

– Chắp tay mặt hướng lên hư không tại nơi ngồi nghe Pháp, sám hối tội trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập. – Sám hối tội được biết khi đã thỉnh oan gia trái chủ (nếu thỉnh tiếp thì hứa sẽ thỉnh vào ngày… tháng… năm…)

– Phát nguyện cúng dường (nếu đã thỉnh đợt trước): Chúng con xin vào ngày….. tháng..… năm….. về tại chùa Ba Vàng cúng dường….. (hoặc làm công quả (số ngày)….. ngày) để hồi hướng cho oan gia trái chủ.

(Chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT TUẦN 3)

TUẦN THỨ 4

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời tất cả các chư vị vong linh đã thỉnh trong pháp hội ngày.... tháng.... năm.... về đây theo chứng giám cho lòng thành của con. Hôm nay là ngày…. tháng.... năm.... Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con đã về chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh (đọc vong linh đã thỉnh)..…, con đã biết tội lỗi của con là (đọc lỗi)…. và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu, hôm nay cúng dường thêm…., xin phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hay cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, đọc kinh Cúng Linh, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

KINH CÚNG LINH

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ IV, chương 10, phẩm Janussoni, phần Janussoni,

VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595)

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni). Sau khi đi đến cung kính đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) bạch Thế Tôn:

– Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng, các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng sự bố thí này! Thưa tôn giả Gotama, bố thí như thế có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng sự bố thí ấy hay không?

– Này các Bà la môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích; không có lợi ích nếu không có tương ưng xứ. Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sinh, sinh cộng trú với loài người, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị ấy. Này Bà la môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở những nơi ấy, các vị ấy không được sự lợi ích của bố thí ấy. Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được sự lợi ích của sự bố thí ấy.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong bài kinh “CÚNG LINH”, người mất khi tái sinh làm vong linh (ngạ quỷ), thì thọ nhận được thức ăn (đúng Pháp không sát sinh) hiến cúng của con người, đúng theo phúc báo tương ưng xứ của vong linh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……. , được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh tăng trưởng phúc lành khiến được hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(HẾT NGÀY 1 của TUẦN 4)

2. TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 7: NGHE PHÁP

(Cắm hương, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày……………. Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời tất cả chư vị vong linh mà con đã thỉnh tại pháp hội chùa Ba Vàng ngày…. tháng… năm….., về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi đã gây là (đọc lỗi)…. Con xin phát nguyện tu tập Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là (số tiền đã phát nguyện)…… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu)……, hôm nay con xin cúng dường thêm với số tiền là: …. số tiền còn lại con xin (phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hoặc cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh.Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

NGHE PHÁP

(Di chuyển đến vị trí nghe Pháp, chắp tay khấn bạch)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

* Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Nghe Pháp theo hướng dẫn tại phần 4 trang 7, trang 8.

(Nghe Pháp xong, tắt màn hình, ngồi yên tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại)

– Chắp tay mặt hướng lên hư không tại nơi ngồi nghe Pháp, sám hối tội trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập. – Sám hối tội được biết khi đã thỉnh oan gia trái chủ (nếu thỉnh tiếp thì hứa sẽ thỉnh vào ngày… tháng… năm…)

– Phát nguyện cúng dường (nếu đã thỉnh đợt trước): Chúng con xin vào ngày….. tháng..… năm….. về tại chùa Ba Vàng cúng dường….. (hoặc làm công quả (số ngày)….. ngày) để hồi hướng cho oan gia trái chủ.

(Chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT TUẦN 4)

TUẦN THỨ 5

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời tất cả các chư vị vong linh đã thỉnh trong pháp hội ngày.... tháng.... năm.... về đây theo chứng giám cho lòng thành của con. Hôm nay là ngày…. tháng.... năm.... Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con đã về chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh (đọc vong linh đã thỉnh)..…, con đã biết tội lỗi của con là (đọc lỗi)…. và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu, hôm nay cúng dường thêm…., xin phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hay cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, đọc kinh Tế Đàn, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

CHUYỆN NGẠ QUỶ NGOẠI BỨC TƯỜNG

(Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự,

Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường)

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Vương Xá (Ràjagaha).

Chín mươi hai kiếp về trước, có một kinh thành tên là Kàsipuri. Vua Jayasena ngự trị nơi ấy có chánh hậu là Sirimà, vương tử Phất Sa (Phussa) chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, tức là đức Cổ Phật thứ mười tám sau đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara).

Bấy giờ, Đại Vương Jayasena sinh tâm ngã mạn, suy nghĩ: “Vì vương tử của ta sinh ra đời làm đức Phật, đã thành tựu đại sự xuất thế, chỉ riêng ta có Phật, chỉ riêng ta có Pháp, chỉ riêng ta có Tăng chúng”. Do đó nhà vua luôn luôn hầu cận bên đức Phật và không dành cơ hội cho kẻ khác.

Ba hoàng đệ của đức Thế Tôn ấy do bà mẹ khác sinh ra, bèn suy nghĩ: “Quả thật chư Phật ra đời vì lợi ích của quần sinh khắp thế gian này, chứ không phải vì riêng một ai. Nay phụ vương ta không dành cơ hội cho người khác. Làm thế nào ta có thể phụng sự đức Thế Tôn và Tăng chúng? Nào chúng ta hãy thi hành một chiến thuật”.

Thế là chư vị gây rối tại vùng biên địa. Sau đó khi nhà vua nghe tin về vụ rối loạn này, liền phái ba vương tử đi bình định biên thùy. Ba vị tuân lệnh và khi trở về, nhà vua hài lòng ban chư vị một điều ước, phán bảo:

– Hãy chọn thứ gì các vương nhi muốn.

Ba vị tâu:

– Chúng thần nhi ước mong hầu cận đức Thế Tôn.

Nhà vua từ chối, phán:

– Hãy chọn thứ khác.

Ba vị tâu:

– Chúng thần nhi không màng thứ gì khác cả.

Nhà vua lại phán:

– Thôi được, các vương nhi có quyền chọn theo ý muốn.

Ba vị đến gần đức Thế Tôn và thưa:

– Bạch Thế Tôn, chúng đệ tử ước mong phụng sự đức Thế Tôn ba tháng. Xin đức Thế Tôn hoan hỷ an cư ba tháng mưa với chúng đệ tử.

Đức Thế Tôn chấp thuận. Ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp đến cho người được chỉ định trông coi tỉnh nọ, bảo: “Trong suốt ba tháng này, chúng ta cần phục vụ đức Thế Tôn, bắt đầu bằng cách xây một tinh xá, và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết”.

Sau đó chư vị hết lòng cung kính phục vụ đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. Khi các viên quan cai trị tỉnh này đã cúng dường tinh xá xong, các vị chấp hành việc an cư mùa mưa ấy. Một vị thủ kho hoàng gia, con trai một gia chủ, là người mộ đạo cùng với vợ đã tìm được niềm tin, vị ấy trân trọng cúng dường Tăng chúng với đức Phật làm thượng thủ. Người được chỉ định cai quản tỉnh này theo gương vị kia cùng với mười một ngàn dân đem các vật đến cúng dường với tất cả lòng thành kính.

Vào dịp ấy, có một số người bất mãn trong lòng, sau khi ngăn cản những vật đóng góp, chính họ lại ăn các phẩm vật và nổi lửa đốt trai đường.

Sau khi ba vương tử cùng đoàn tùy tùng đã cúng dường đức Thế Tôn và từ giã Ngài xong, ba vị đi thẳng đến phụ vương.

Khi trở về, đức Thế Tôn đắc Niết-bàn vô dư y, ba vương tử và người cai quản tỉnh ấy, vị thủ kho báu hoàng gia dần dần theo thời gian đều từ trần và cùng với quần chúng ở đó được tái sanh thiên giới, còn số người bất mãn trong tâm bị tái sanh địa ngục.

Chín mươi hai kiếp trôi qua như vậy, trong lúc hai hạng người trên cứ lần lượt tái sanh từ thiên giới này đến thiên giới khác và từ địa ngục này đến địa ngục khác. Rồi đến hiền kiếp này, vào thời đức Thế Tôn Kassapa, đám người bất mãn trong tâm tái sanh vào loài ngạ quỷ.

Vào thời ấy, loài người thường cúng dường vì lợi ích của đám quyến thuộc quá cố của họ và nêu rõ: “Lễ vật này xin dành cho quyến thuộc của chúng tôi”. Do đó, các vong linh được an lạc. Thế rồi, chính các vong linh ấy cũng nhận biết điều này, nên sau khi đến gần đức Phật Kassapa, các vị ấy hỏi:

– Bạch Thế Tôn, giờ đây làm thế nào chúng con có thể đạt được an lạc như vầy?

Đức Thế Tôn đáp:

– Hiện nay chư vị chưa có thể đạt được an lạc ấy, nhưng thời gian về sau, sẽ có một đức Phật ở thế gian tên gọi là Gotama. Vào thời của đức Thế Tôn ấy, sẽ có một vị vua tên là Bimbisàra, trong chín mươi hai kiếp nữa kể từ đây sẽ là quyến thuộc của chư vị. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường đức Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị, sau đó chư vị sẽ được an lạc.

Thời bấy giờ, khi điều này được phát biểu, thì cũng như thể ta nói với các vong linh ấy: “Ngày mai chư vị sẽ được an lạc”.

Về sau, khi thời kỳ có đức Phật này đã qua, đức Thế Tôn (Gotama) giáng sanh vào cõi đời, ba vương tử cùng với một ngàn người từ thiên giới tái sanh vào quốc độ Ma-kiệt-đà (Magadha) trong các gia đình Bà-la-môn.

Theo thời gian, sau khi từ giã đời thế tục, ba vị trở thành các nhà khổ hạnh bện tóc, trú tại đỉnh núi Gayà, người trước kia cai quản tỉnh thành ấy trở thành vua Bình Sa (Bimbisàra); người thủ khố hoàng gia, con của vị gia chủ, trở thành đại phú trưởng nghiệp đoàn có tên Visàkha; vợ vị ấy trở thành con gái của một vị đại phú trưởng nghiệp đoàn và được đặt tên Dhammadinnà, còn đám quần chúng được tái sanh làm các vị cận thần của vua.

Bấy giờ đức Thế Tôn Gotama giáng sanh cõi trần, sau bảy tuần Giác Ngộ, Ngài đến Ba-la-nại (Baranasi) chuyển Pháp luân. Ngài giáo hóa ba vị đạo sĩ bện tóc, sau khi Ngài đã khởi đầu giáo hóa năm vị khổ hạnh, và thâu nhận cả ngàn đệ tử. Sau đó Ngài đi đến Ràjagaha và an trú vua Bimbisàra vào Sơ quả Dự Lưu cùng với hơn một vạn Bà-la-môn và cư sĩ ở tại xứ Ưng-già (Anga) và Magadha.

Tuy nhiên các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ: “Giờ đây nhà vua sẽ làm lễ cúng tế cho chúng ta được hưởng phước”. Trong lúc nhà vua làm tế lễ, nhà vua suy nghĩ: “Ta không biết bây giờ đức Thế Tôn đang trú ở đâu?”. Do vậy, nhà vua không hồi hướng công đức đến ai cả. Vì các ngạ quỷ không nhận được thí vật nào cả, chúng rất thất vọng thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung.

Rạng ngày, nhà vua hoảng sợ trình đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và hỏi:

– Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn không biết việc gì xảy ra với con.

Đức Thế Tôn đáp:

– Thưa Đại vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại vương thôi. Giờ đây, quả thật là quyến thuộc của Đại vương đã tái sanh vào loài ngạ quỷ. Trong suốt một kiếp, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước điều này: “Nhà vua sẽ làm lễ cúng dường đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta”. Hôm qua, khi Đại vương dâng lễ, Đại vương đã không hồi hướng công đức. Do đó, chúng mất hết hy vọng và thốt tiếng kêu la.

Nhà vua hỏi:

– Bạch Thế Tôn, bây giờ làm sao chúng có thể nhận được thí vật?

Đức Phật đáp:

– Thưa Đại vương, quả thật chúng có thể nhận.

Nhà vua nói:

– Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn hãy nhận lời thỉnh cầu của con vào ngày mai, con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng.

Đức Thế Tôn nhận lời.

Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cúng dường hào phóng, và thông báo thời giờ lên đức Thế Tôn, Ngài liền đến Hoàng cung. Bầy ngạ quỷ cũng đến và suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món gì đó”, rồi đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào.

Sau đó đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước nhà vua. Trong khi vua dâng nước rửa, vua hồi hướng công đức ấy cho chúng với những lời này: “Mong công đức này dành cho quyến thuộc ta”. Lập tức xuất hiện các ao sen đầy sen súng cho bọn ngạ quỷ. Chúng tắm rửa và uống nước ở đó, được giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc và khát nước, nên da chúng trở nên vàng ánh.

Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng. Trong chốc lát liền xuất hiện cho chúng các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới, khiến chúng hân hoan hưởng thọ.

Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy. Sau đó, liền xuất hiện cho chúng các thiên y, thiên cung, sàng tọa, khăn phủ và đồ trang sức. Đức Thế Tôn quyết định làm cho tất cả hạnh phúc tuyệt vời này của họ được hiển lộ trước vua; khi nhìn thấy vậy, vua vô cùng hoan hỷ.

Rồi đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong, và được thỉnh cầu, Ngài kể chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường thay lời tùy hỷ công đức.

1. Bọn chúng đứng kia, ngoài bức tường,

Những nơi trống trải, ngã tư đường,

Chúng đang đứng ở ngoài song cửa,

Khi đã về nhà tại cố hương.

2. Dù tràn trề ẩm thực liên miên

Đủ loại cứng mềm được dọn lên,

Cũng chẳng có ai cần bọn chúng,

Bởi vì nghiệp chúng đã gây nên.

3. Những người lân mẫn, lắm tình thương

Đúng lúc đem cho đám họ hàng,

Các thức cao lương, đồ ẩm thực,

Với lời cầu nguyện: “Để dành phần

Lễ này cho đám người thân thuộc,

Mong các họ hàng được phước ân”.

4. Và các đám này đã đến đây,

Các vong linh của họ hàng này,

Thảy đều tụ tập đồng vui hưởng,

Các thực phẩm đều phong phú thay.

5. Chúng cầu: “Trường thọ các người thân,

Nhờ các vị, ta được hưởng ân,

Lòng quý trọng ta đà biểu lộ,

Người cho chẳng thiếu quả dành phần”.

6. Chốn kia không có cấy cày đâu,

Cũng chẳng hề nuôi súc vật nào,

Buôn bán như đây đều chẳng có,

Cũng không đổi vật lấy vàng trao.

7. Bên kia thế giới các vong linh

Nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh,

Như nước đổ từ trên núi xuống,

Cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình.

8. Giống như tất cả các dòng sông,

Chảy xuống đổ đầy cả đại dương,

Cũng vậy, những gì người bố thí,

Từ đây nuôi sống các vong nhân.

9. Những thân bằng quyến thuộc trong nhà

Trước đã cho ta, giúp đỡ ta,

Mong mọi người ban phần ngạ quỷ,

Nhớ công họ tạo thuở xưa xa.

10. Bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi,

Thương tiếc, than van chẳng ích gì,

Không lợi gì cho người quá cố,

Khi thân nhân giữ thói lề kia.

11. Song lễ vật này được cúng dâng

Khéo đem an trú ở chư Tăng,

Quả này hiện tại và sau nữa,

Lợi lạc lâu dài với cổ nhân.

12. Đây là nghĩa vụ của thân nhân

Tôn trọng vong linh, đã cúng dâng,

Tăng chúng được thêm nhiều dõng lực,

Người làm công đức lớn vô ngần.

Khi pháp thoại chấm dứt, tám vạn bốn ngàn người đã đắc Pháp nhãn do tri kiến sanh khởi từ sự kiện tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Tâm họ đầy xúc động vì được tán thán và họ càng nỗ lực tinh cần. Ngày hôm sau đức Thế Tôn cũng dạy chư Thiên và loài Người bài kinh “Ngoài Bức Tường” ấy. Do vậy suốt bảy ngày đều diễn ra sự đắc Pháp nhãn như trên.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong bài kinh "CHUYỆN NGẠ QUỶ NGOẠI BỨC TƯỜNG", vua Bình Sa cúng dường Tam Bảo, cúng dường vật thực hộ độ cho chư Tăng và đem hồi hướng phúc báu cúng dường đó đến cho các vong linh khiến cho các vong linh đã được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, được sinh lên cõi trời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật

Hai là xưng tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng dường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp

Bảy là thỉnh Phật trụ thế

Tám là thường theo học Phật

Chín là hằng thuận chúng sinh

Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……. , được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh tăng trưởng phúc lành khiến được hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(HẾT NGÀY 1 của TUẦN 5)

=== 2. TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 7: NGHE PHÁP
(Cắm hương, quỳ gối, chắp tay khấn) ===

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày……………. Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời tất cả chư vị vong linh mà con đã thỉnh tại pháp hội chùa Ba Vàng ngày…. tháng… năm….., về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi đã gây là (đọc lỗi)…. Con xin phát nguyện tu tập Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là (số tiền đã phát nguyện)…… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu)……, hôm nay con xin cúng dường thêm với số tiền là: …. số tiền còn lại con xin (phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hoặc cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh.Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

NGHE PHÁP (Di chuyển đến vị trí nghe Pháp, chắp tay khấn bạch)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

* Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Nghe Pháp theo hướng dẫn tại phần 4 trang 7, trang 8.

 (Nghe Pháp xong, tắt màn hình, ngồi yên tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại)

– Chắp tay mặt hướng lên hư không tại nơi ngồi nghe Pháp, sám hối tội trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập. – Sám hối tội được biết khi đã thỉnh oan gia trái chủ (nếu thỉnh tiếp thì hứa sẽ thỉnh vào ngày… tháng… năm…)

– Phát nguyện cúng dường (nếu đã thỉnh đợt trước): Chúng con xin vào ngày….. tháng..… năm….. về tại chùa Ba Vàng cúng dường….. (hoặc làm công quả (số ngày)….. ngày) để hồi hướng cho oan gia trái chủ.

(Chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT TUẦN 5)

TUẦN THỨ 6

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời tất cả các chư vị vong linh đã thỉnh trong pháp hội ngày.... tháng.... năm.... về đây theo chứng giám cho lòng thành của con. Hôm nay là ngày…. tháng.... năm.... Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con đã về chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh (đọc vong linh đã thỉnh)..…, con đã biết tội lỗi của con là (đọc lỗi)…. và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu, hôm nay cúng dường thêm…., xin phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hay cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, đọc kinh Nhân Quả, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

KINH NHÂN QUẢ

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một nghìn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đỉnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

– Bạch Đức Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có Tam cương, Ngũ thường rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc!

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử:

– Lành thay! Lành thay! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước đến nay mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ việc sát hại mà phóng sinh, thứ tư cần ăn chay bố thí, mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: 1. Xưa tin nhân quả đạo lành Đúc chuông tô tượng lòng thành chứa chan Nay sinh hưởng phúc làm quan Vinh hoa phú quý giàu sang ai bì.

2. Đời xưa xây cống sửa cầu Quét đường dọn ngõ chẳng dầu chẳng e Nay thì lên ngựa xuống xe Đường mây thanh thản mái che mát đầu.

3. Kiếp nay ăn mặc sang giàu Nhiễu, lon, gấm vóc đủ màu thỏa thê Là vì kiếp trước lo bề Cúng dường Tam Bảo áo đề mũ ban.

4. Kiếp nay tiền của đề huề, Dung nhan đoan chính nhiều bề tốt tươi, Vì xưa tâm đức thương người, Đỡ nghèo giúp khó vẹn mười thiện căn.

5. Kiếp nay gác tía lầu son, Nhà cao cửa rộng vuông tròn trước sau, Vì xưa tiến gạo, cúng dầu, Đưa vào Tam Bảo đề cầu phúc lai.

6. Kiếp xưa xây quán dựng trường, Trồng cây, đào giếng, sửa đường, dọn ao, Đời nay khỏe mạnh thọ cao, Hồng da trắng tóc hạc nào dám đương.

7. Đời nay diện mạo đoan trang, Hình dung hòa dịu thế gian mấy người, Bởi xưa mua hái hoa tươi, Cúng dường Tam Bảo vẹn mười thanh cao.

8. Kiếp nay linh lợi sáng tinh, Làm hay học giỏi thông minh khác thường, Vì xưa dọn dẹp đèn hương, Tụng kinh niệm Phật là đường quả lai.

9. Kiếp xưa Tam Bảo cúng dường, Hoành phi, câu đối cùng hàng phướn phan, Kiếp nay hạnh phúc chan chan, Vợ chồng sung túc hòa an trọn đời.

10. Kiếp nay cha mẹ song toàn, Anh em hòa hợp chứa chan sum vầy, Bởi xưa yêu mẹ quý Thầy, Giúp người cô độc thương bầy trẻ côi.

11. Đời xưa thương xót chúng sinh, Phóng sinh thả cá cứu tình si mê, Kiếp nay con cháu đề huề, Hưởng thường ngũ phúc thọ bề như non.

12. Đời xưa cậy sức tú bà, Coi thường khinh miệt chồng là rác rơm, Kiếp nay quả phụ cô đơn, Ruột rầu đứt đoạn nguồn cơn não lòng.

13. Kiếp nay chịu cảnh nô tỳ, Hầu trên hạ dưới bù trì chủ nhân, Bởi xưa bội nghĩa vong ân, Qua sông phụ sóng quả thân tôi đòi.

14. Kiếp nay mắt sáng uy nghi, Dung nhan thông tuệ là vì làm sao, Do xưa chẳng quản tiền hao, Dầu đèn, nến sáp cúng vào Thế Tôn.

15. Đời xưa chửi mẹ mắng cha, Rủa lời tục tĩu cùng là ác tâm, Nay thì mồm méo miệng câm, Rụng răng thụt lưỡi tính hâm tỷ ngàn.

16. Kiếp xưa bài lễ bác kinh, Cười người tin Phật chê tình đạo chung, Đời nay nghẹo cổ gù lưng, Gối chùn mắt lác trông chừng lừa con.

17. Kiếp nay làm giống ngựa trâu, Đem thân cày kéo vọt đâu đã chừa, Bởi xưa không trả nợ xưa, Vay mà ăn quỵt làm bừa bõ không?

18. Kiếp nay khỏe mạnh hào hùng, Thân hình tráng kiện nhan dung phi thường, Bởi xưa tâm đức nhiều phương, Giúp người tật bệnh tìm đường thuốc thang.

19. Đời nay khổ cực lang thang, Chết không đất táng sống không cửa nhà, Bởi xưa bắt nạt người ta, Lấn già, hiếp trẻ nộ bà rẻ ông.

20. Kiếp xưa giảng pháp in kinh, Vô lượng công đức vào mình ấy vay, Cúng dường Tam Bảo vật tài, Nay phần phúc lộc hưởng hoài cao sang.

21. Đời nay Phúc Lộc Thọ toàn, Gia đình êm ấm thần quan nể vì, Bởi xưa kính lão mến nhi, Trọng hiền, yêu thiện vậy thì mới nên.

22. Kiếp xưa kính trọng Tăng Ni, Giúp người đơn chiếc đỡ thì gian nan, Nay thì vợ thảo dâu ngoan, Cháu con tôn kính mọi đàng hiển vinh.

23. Đời nay con cháu khó nuôi, Chết non quặt quẹo chẳng xuôi bề nào, Vì xưa thù hận dâng cao, Mắt giương tóc dựng chân cào tay giơ.

24. Kiếp nay cô độc suốt đời, Năm canh vò võ ai thời nhìn trông, Bởi xưa phạm lỗi tà dâm, Ngó trông, lén lút mà xâm nhà người.

25. Đời xưa xem sách dâm thư, Bói nhằng phán cuội tính hư mọi đàng, Kiếp này mù mắt lang thang, Mó sờ, rờ rẫm biết đàng nào đi.

26. Kiếp xưa đâm thọc chuyện người, Khua môi múa lưỡi làm người nát tan, Đời nay sù sụ ho khan, Dãi đờm hôi hám máu chan dầm dề.

27. Kiếp xưa Phật Pháp không tin, Báng đường Nhân quả, phỉ kinh Luân hồi, Kiếp nay điếc đặc than ôi, Mũi mồm ngơ ngáo ai dôi chuyện mình.

28. Đời xưa ngược đãi súc sinh, Đánh, lôi, giết, chẳng nể tình si mê, Kiếp này chốc ghẻ nan y, Hắc lào, phong hủi ê chề hám hôi.

29. Kiếp xưa ganh ghét người tài, Ác tâm hãm hại úm chài kẻ hay, Nay bệnh bướu cổ mề đay, Thân hình hôi hám ruồi bay hàng đàn.

30. Đời xưa lắm sự dèm pha, Gươm đưa hai lưỡi giáo khoa hai đầu, Kiếp này sứt miệng răng vâu, Nói lời quang quác ai hầu muốn nghe.

31. Kiếp xưa đánh đập Mẹ Cha, Hung hăng bất hiếu như là sài lang, Đời nay dị tật phải mang, Tay chân teo quắp rõ ràng thảm thương.

32. Ngày xưa đập quán phá đường, Hủy cầu lấp cống xem thường thiện tâm, Đời nay què cụt hai chân, Đi bằng đôi nạng muôn phần xót xa.

33. Ngày xưa thấy kẻ cháy nhà, Thấy người vấp ngã cười mà đứng xem, Ngày nay tật ách kiêng khem, Ốm o yếu đuối lại kèm cô đơn.

34. Kiếp xưa gạt kẻ mù lòa, Lừa người điếc lác để mà lợi thân, Nay làm chó ngựa khổ tâm, Làm loài thú vật trả dần tội xưa.

35. Thấy người nguy hiểm làm ngơ, Tai ương, cơ nhỡ lại chờ xem chơi, Nay thì tật bệnh suốt đời, Một mình thui thủi kêu trời ích chi.

36. Kiếp xưa nói xấu người ta, Tự dưng gắp lửa bỏ qua tay người, Nay nhầm thuốc độc chết tươi, Dãi đờm máu mủ eo ơi thảm buồn.

37. Kiếp nay xương vẹo lưng gù, Thân hình xấu xí hôi mù than ôi, Xưa khinh đầy tớ mất rồi, Đọa hành con ở xử tồi kẻ nô.

38. Kiếp xưa buôn bán hại người, Lợi to mình hưởng chỉ thời biết ta, Nay thì tự chết trầm kha, Treo thân lè lưỡi trông mà sởn gai.

39. Kiếp xưa ngăn kẻ đi chùa, Báng chê Tam Bảo nhớt đùa thiện nhân, Nay thì sét đánh tung thân, Lửa thiêu khét thịt điện tần khô xương.

40. Ngày xưa kết oán gieo thù, Hung hăng đâm chém lộn mù xát xô, Ngày nay rắn cắn, hổ vồ, Mèo điên, chó dại hết đồ hung hăng.

41. Đời xưa chê kẻ ăn mày, Cười người nghèo khó nhạo bầy tha hương, Ngày nay chết rục ngoài đường, Ruồi bâu kiến đục hết phường vô nhân.

42. Kiếp xưa bạc ác vợ con, Chân dần tay tát mồm còn lu loa, Ngày nay cô độc đến già, Chó mèo cũng ghét lợn gà cũng khinh. Nam mô Khai Chính Kiến Bồ Tát. (3 lần)

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong kinh "NHÂN QUẢ", đức Phật dạy rằng: Tất cả mọi sự việc ở thế gian, đều có nguyên nhân xuất phát từ tâm, nếu các việc xuất phát từ tâm thiện lành, thì có kết quả hạnh phúc, nếu các việc xuất phát từ tâm xấu ác, thì có kết quả đau khổ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật

Hai là xưng tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng dường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp

Bảy là thỉnh Phật trụ thế

Tám là thường theo học Phật

Chín là hằng thuận chúng sinh

Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……. , được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh tăng trưởng phúc lành khiến được hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

2. TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 7: NGHE PHÁP

(Cắm hương, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày……………. Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời tất cả chư vị vong linh mà con đã thỉnh tại pháp hội chùa Ba Vàng ngày…. tháng… năm….., về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi đã gây là (đọc lỗi)…. Con xin phát nguyện tu tập Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là (số tiền đã phát nguyện)…… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu)……, hôm nay con xin cúng dường thêm với số tiền là: …. số tiền còn lại con xin (phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hoặc cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh.Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

NGHE PHÁP

(Di chuyển đến vị trí nghe Pháp, chắp tay khấn bạch)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

* Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Nghe Pháp theo hướng dẫn tại phần 4 trang 7, trang 8.

 (Nghe Pháp xong, tắt màn hình, ngồi yên tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại)

– Chắp tay mặt hướng lên hư không tại nơi ngồi nghe Pháp, sám hối tội trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập. – Sám hối tội được biết khi đã thỉnh oan gia trái chủ (nếu thỉnh tiếp thì hứa sẽ thỉnh vào ngày… tháng… năm…)

– Phát nguyện cúng dường (nếu đã thỉnh đợt trước): Chúng con xin vào ngày….. tháng..… năm….. về tại chùa Ba Vàng cúng dường….. (hoặc làm công quả (số ngày)….. ngày) để hồi hướng cho oan gia trái chủ.

(Chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

(HẾT TUẦN 6)

TUẦN THỨ 7

1. NGÀY 1: TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời tất cả các chư vị vong linh đã thỉnh trong pháp hội ngày.... tháng.... năm.... về đây theo chứng giám cho lòng thành của con. Hôm nay là ngày…. tháng.... năm.... Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con đã về chùa Ba Vàng thỉnh các vong linh (đọc vong linh đã thỉnh)..…, con đã biết tội lỗi của con là (đọc lỗi)…. và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu, hôm nay cúng dường thêm…., xin phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hay cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh. Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, đọc kinh Điềm Lành Tối Thượng, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe kinh.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

 (Ngồi đọc kinh)

KINH ĐIỀM LÀNH TỐI THƯỢNG (Mangala Sutta)

(Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya),

Tiểu Tụng (Khuddakapāthapali), bài kinh số 5)

Chính tôi được nghe như vầy: Một thời Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ (Sàvatthi), ở Vườn Kỳ Đà (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong liền đứng sang một bên cung kính bạch Đức Thế Tôn với bài kệ:

Nhiều Thiên tử và người,

Suy nghĩ đến điềm lành,

Mong ước và đợi chờ,

Để sống đời an lạc,

Xin Ngài hãy nói lên,

Về điềm lành tối thượng.

Đức Thế Tôn dạy rằng:

1. Không thân cận kẻ ngu,

Nên gần gũi bậc Trí,

Tôn kính người Hiền Thiện,

Là điềm lành tối thượng.

2. Sống trong môi trường tốt,

Để tạo tác nhân lành,

Chân chính hướng thiện tâm,

Là điềm lành tối thượng.

3. Lắng nghe siêng học hỏi,

Chăm chỉ huấn luyện nghề,

Nói những lời chân thật,

Là điềm lành tối thượng.

4. Hiếu dưỡng mẹ và cha,

Yêu thương gia đình mình,

Làm những nghề lành thiện,

Là điềm lành tối thượng.

5. Bố thí, làm việc thiện,

Săn sóc tới bà con,

Không làm các việc ác,

Là điềm lành tối thượng.

6. Chấm dứt các tội lỗi,

Không đam mê nghiện ngập,

Tinh cần làm việc tốt,

Là điềm lành tối thượng.

7. Luôn khiêm cung lễ độ,

Biết đủ và biết ơn,

Luôn nghe giảng Chính Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

8. Kiên nhẫn để phục thiện,

Thường đến gặp chư Tăng,

Đàm luận và thỉnh Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

9. Mong cầu tăng trí tuệ:

Khổ này do nhân gì?

Cách diệt khổ ra sao?

Tìm hiểu Tứ Thánh Đế,

Là điềm lành tối thượng.

10. Khi xúc chạm việc đời,

Do được hiểu, không sầu,

An nhiên, không phiền não,

Là điềm lành tối thượng.

Ai sống được như thế,

Không chỗ nào thất bại,

Đến đâu cũng an lành,

Luôn luôn được hạnh phúc.

Vị Thiên tử nghe xong, đảnh lễ Đức Thế Tôn và hoan hỉ phụng hành. Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát. (3 lần)

(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con đã được hiểu lời đức Phật dạy trong kinh "ĐIỀM LÀNH TỐI THƯỢNG", đức Phật dạy cho chúng con cách nhận biết về điềm lành ngay trong tâm của chúng con, nếu chúng con có tâm ưa muốn phát triển đức tính trí tuệ, thì điều hạnh phúc đang chờ đón chúng con. Bài kinh này, đã xoá đi sự mê tín vào các điềm báo sai trái của chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……. , được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh tăng trưởng phúc lành khiến được hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(HẾT NGÀY 1 của TUẦN 7)

2. TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 7: NGHE PHÁP

(Cắm hương, quỳ gối, chắp tay khấn)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày……………. Đệ tử con là ……………. ở tại ……………. Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời tất cả chư vị vong linh mà con đã thỉnh tại pháp hội chùa Ba Vàng ngày…. tháng… năm….., về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi đã gây là (đọc lỗi)…. Con xin phát nguyện tu tập Phật Pháp để sửa đổi tâm tính và con đã phát nguyện cúng dường cho các vong linh… số tiền là (số tiền đã phát nguyện)…… con đã cúng dường (đầy đủ, hoặc bao nhiêu)……, hôm nay con xin cúng dường thêm với số tiền là: …. số tiền còn lại con xin (phát nguyện cúng dường tiếp vào ngày nào thì đọc rõ ngày và số tiền, hoặc cúng dường dần). Con lại xin thỉnh mời các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, giờ này hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh và chúng con cũng xin cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng với số tiền là (tuỳ tâm)…… hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh để các vong linh có phúc khiến thọ thực, nghe hiểu được nghĩa lý của kinh.Với tâm nguyện sám hối tội lỗi, giờ này con xin lễ Phật, nghe giảng Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, Thiện Thần gia hộ cho con được hiểu lời Phật dạy để thực hành chuyển hoá nghiệp lực. Con xin cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh có duyên với con hôm nay, cùng với con lễ Phật và hoan hỉ nghe giảng Phật Pháp.

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

NGHE PHÁP

(Di chuyển đến vị trí nghe Pháp, chắp tay khấn bạch)

Chắp tay khấn: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)

* Hướng Dẫn Nghe Pháp:

Nghe Pháp theo hướng dẫn tại phần 4 trang 7, trang 8.

 (Nghe Pháp xong, tắt màn hình, ngồi yên tư duy những điều vừa nghe, áp dụng vào thực tế của mình trong hiện tại)

– Chắp tay mặt hướng lên hư không tại nơi ngồi nghe Pháp, sám hối tội trong ngày và phát nguyện sửa đổi, suy nghĩ lời nói đến việc làm chưa đúng với 5 giới: Sát sinh; Trộm cắp; Tà dâm; Nói dối, nói lời ác khẩu, nói lời chia rẽ, nói vu khống, nói thêu dệt; Say sưa nghiện ngập. – Sám hối tội được biết khi đã thỉnh oan gia trái chủ (nếu thỉnh tiếp thì hứa sẽ thỉnh vào ngày… tháng… năm…)

– Phát nguyện cúng dường (nếu đã thỉnh đợt trước): Chúng con xin vào ngày….. tháng..… năm….. về tại chùa Ba Vàng cúng dường….. (hoặc làm công quả (số ngày)….. ngày) để hồi hướng cho oan gia trái chủ.

(Chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:

Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Con xin hồi hướng công đức tu tập và phúc báo cúng dường đến cho gia đình chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, được (nói tâm mong cầu của mình)..……., được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia. Con cũng xin hồi hướng công đức tu hành cùng phúc báo cúng dường đến cho các vong linh, nguyện các vong linh hoan hỉ xả bỏ oán kết, cùng với con từ nay cho tới vô lượng kiếp về sau được tu tập theo giáo Pháp của Phật, cho tới ngày được thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Tất cả mọi người cùng chắp tay)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ, hoặc xá nếu ngồi)

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây.

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:

chuabavang.com.vn/thong-bao/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang.html

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG[]

– Số tài khoản: 0141005656888.

– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.

– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.

– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế):

BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo để thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi Gửi Tiền Thì Khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)……….

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

BÀI CÚNG GIỖ, MÙNG 1, TUẦN RẰM[]

A. HƯỚNG DẪN[]

Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh.

Nếu gia đình cúng thí thực và phóng sinh thì đọc tại bài:

Hướng Dẫn Cúng Phóng Sinh Thí Thực

(phamthiyen.com/bai-khan-cung-chung-sinh-va-phong-sinh-tai-nha)

Có hai cách khấn cúng:

1. Dành cho trường hợp cúng lễ, nhưng không có thời gian tụng kinh.

2. Dành cho trường hợp cúng lễ, có thời gian tụng kinh.

Đồ Lễ & Cách Sắp Lễ

Đồ Lễ: Hương, hoa, nước trà, quả, thực.

– Hương: Các loại hương đốt có hương thơm.

– Hoa: Các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng).

– Trà: Nước trà toả hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.

– Quả: Số lượng tuỳ ý không kiêng kị 2 quả hay 4 quả,…. Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ).

– Thực: Hiến cúng Phật bày lễ một bát cơm và một cốc nước. Hiến cúng chư Thiên, chư Thần bày lễ một bát cơm và một cốc nước chè. Hiến cúng gia tiên có cơm chay, nếu không có đồ chay thì làm một mâm cơm chay đơn giản bao gồm các đồ thức ăn từ rau củ quả, không có thịt của chúng sinh.

Tâm Khi Cúng Lễ: Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy Pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện Thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em con cái.

Lưu Ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

B. NGHI THỨC CÚNG LỄ[]

1. NGHI LỄ KHÔNG TỤNG KINH

(Cắm hương chắp tay đọc)

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

VĂN KHẤN

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Đệ tử con tên là: ………………….. Pháp danh:…………….. Hiện đang ở tại: ………………….. Hôm nay là ngày… tháng… năm… (hoặc ngày giỗ của vong linh (Ông hoặc Bà)…. mất ngày… tháng… năm…… an táng tại…). Gia đình chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường:

Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

Trung: Chúng con xin cúng phụng chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.

Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.

Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:…… và mất ngày… tháng… năm… nơi an táng… của vong linh đó):…, các vong linh thai nhi của (tên mẹ)…. cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình chúng con. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Đọc chú Biến thủy, Biến thực)

Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (7 lần)

Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

(Nếu Phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc:

Nhân duyên ngày này, chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là … để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất của gia đình.

Chúng con cúng dường Tam Bảo… với số tiền là … để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ: …… và vong linh (nếu là ngày giỗ của ai thì đọc tên của người đó)…

Chúng con cúng dường với số tiền là … để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ …

Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là … để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình.)

(Nếu trong gia đình có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử…. thì đọc tiếp:

Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được….)

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)….. và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

HẾT

2. CÚNG LỄ CÓ TỤNG KINH

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay đọc)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Trí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

VĂN KHẤN

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về đây chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình chúng con. Đệ tử con tên là: ……… Pháp danh: ……… Hiện đang ở tại: ……… Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:…… và mất ngày… tháng… năm… nơi an táng… của vong linh đó):…. các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình chúng con, được về đây dự pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

LỄ TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời tựa trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

(Ngồi đọc kinh)

KINH CÚNG LINH

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ V, Chương 10, Phần Janussoni,

VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595)

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni). Sau khi đi đến cung kính đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) bạch Thế Tôn:

– Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng, các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng sự bố thí này! Thưa tôn giả Go-ta-ma, bố thí như thế có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng sự bố thí ấy hay không?

– Này các Bà la môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích; không có lợi ích nếu không có tương ưng xứ. Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sinh, sinh cộng trú với loài người, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị ấy. Này Bà la môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở những nơi ấy, các vị ấy không được sự lợi ích của bố thí ấy. Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được sự lợi ích của sự bố thí ấy.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

KINH BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG NHƯ PHÁP (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, phẩm Chư Thiên, phần Bố thí,

VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.91)

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tại Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandakì làm một thí vật gồm có sáu phần cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên thấy mẹ của Nanda làm một thí vật gồm có sáu phần liền bảo các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Này các Tỷ kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thí. Thế nào là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí? Ở đây, này các Tỷ kheo, những người nhận vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí. Như vậy, này các Tỷ kheo, đây là thí vật có sáu phần.

Này các Tỷ kheo, công đức của thí vật sáu phần thật vô lượng: “Là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

(Chắp tay đọc)

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ. Trong bài kinh “BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG NHƯ PHÁP”, Đức Phật dạy cúng dường Tam Bảo, nơi có chư Tăng tu hành phạm hạnh, đoạn trừ tham ái, sẽ được phúc lành lớn, chúng con xin vâng lời làm theo và thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng tu tập gia hộ cho gia đình chúng con. Trong bài kinh “CÚNG LINH”, Đức Phật dạy cách cúng lễ cho người mất, hôm nay gia đình chúng con thực hành Pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:

Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

Trung: Chúng con xin cúng phụng chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.

Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.

Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:……. và mất ngày… tháng… năm… nơi an táng… của vong linh đó):… các vong linh thai nhi của (tên mẹ)…. cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình chúng con. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Đọc Biến thủy, Biến thực)

Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)

Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

(Nếu Phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc:

Nhân duyên ngày này, chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa…… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là..… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất ở của gia đình.

– Chúng con cúng dường Tam Bảo… với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:…. và mất ngày… tháng… năm… nơi an táng… của vong linh đó)

– Chúng con cúng dường với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ…

– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình.)

(Nếu trong gia đình có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử…. thì đọc tiếp: 

Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được….)

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)….. và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:

1) Chùa Ba Vàng:

– Số tổng đài Chùa Ba Vàng: 19008968

+ Ban Tri khách (cố định): 02036557799

+ Ban Tri khách (di động): 0963386533

– Email: chuabavang@gmail.com

2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:

– Email: thaythichtructhaiminh@gmail.com – Nhắn tin vào fanpage:

Thầy Thích Trúc Thái Minh: 

facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh

BBT

Advertisement