Wikia Ben10
Advertisement

Hình của Rufus Phillips, chụp ở Cà Mau vào tháng Hai năm 1955.

"ĐỘC LẬP nghĩa là:

- Đất nước không bị chia đôi.

- Không có đảng trị dân.

TỰ DO nghĩa là:

- Tôn giáo không bị ngăn cấm.

- Tư tưởng không bị kiềm chế.

- Cá nhân không bị trói buộc.

HẠNH PHÚC nghĩa là:

- Ruộng đất tài sản nhân dân không bị tập trung làm của chung.

- Quần chúng nhân dân luôn được tôn trọng.''

Trần Quốc Việt sưu tầm

Advertisement