FANDOM


Szablon:SɹǝʇɔɐɹɐɥƆ 0Ɩ uǝq [[ɐᴉɹǝlɐפ|Szablon:ƎW∀NƎפ∀Ԁq∩S:ɐᴉɹǝlɐפ]]*

żǝʇ zɔɐqoZ

Szablon:ʎsᴉdʎzɹԀ

ʎsᴉdʎzɹԀ

˙nɥɔʎɹʇs ɐu ęʞoozɐq ɐɯʎzɹʇ lɹɐƆ* ˙nᴉuǝᴉɯᴉ od ɥɔᴉu op łᴉʍóɯ ʎqɐ 'ęᴉs łɐɹǝᴉdn 'ɐɹpuɐS ʞɐɾ oɯɐs ʞɐʇ żɐᴉɔoɥɔ 'ʎʍoɹns oƃǝᴉu ɐlp ʇsǝɾ ǝᴉN ˙ɐuʎs ęuᴉldʎɔsʎp o ᴉzpoɥɔ ᴉlśǝɾ 'ąuoż z ʎuzɔǝzɹds ćʎq ęᴉs ǝɾɐpʎʍ uO ˙ǝɔɥɔ ʞɐɾ ʞɐʇ ćʎż nɯ ɔąɾɐlɐʍzod 'ɐuǝq ɐlp ʎzsʍɐʞsɐł ʇsǝɾ lɹɐƆ 'ʎɹpuɐS op ǝᴉʍʇsńǝᴉʍᴉɔǝzɹd M* ˙ɐuopɹǝΛ ᴉɔśoɯɐsżoʇ ɾǝʍᴉzpʍɐɹd ᴉ xɐW oƃǝɾoʍs ʎɔᴉuɯǝɾɐʇ o ǝᴉʍ lɹɐƆ 'ʞuɐɹℲ ʞɐɾ ǝᴉuqopoԀ* <ɟǝɹ/>ㄣ0Ɛ6ƖƖㄣƖ60Ɛ86Ɩ9ϛƐㄣ/b/ʇʇɐʎMſʞɔᴉɹɹǝp/¡#/ǝɯ˙ƃuᴉɹds˙ʍǝu//:dʇʇɥ<ɟǝɹ>˙ɐʞooɹ ᴉ ɐuǝq ńźɐɾʎzɹd ᴉlɐʍoʇdǝɔʞɐɐz ɐɹpuɐS ᴉ lɹɐƆ 'ɐʞɔᴉɹɹǝp ƃnłpǝM*

ᴉʞʇsoʍɐʞǝᴉƆ

Szablon:SɹǝʇɔɐɹɐɥƆ 0Ɩ uǝq [[ɐᴉɹǝlɐפ|Szablon:ƎW∀NƎפ∀Ԁq∩S:ɐᴉɹǝlɐפ]]*

żǝʇ zɔɐqoZ

Szablon:ʎsᴉdʎzɹԀ

ʎsᴉdʎzɹԀ

˙nɥɔʎɹʇs ɐu ęʞoozɐq ɐɯʎzɹʇ lɹɐƆ* ˙nᴉuǝᴉɯᴉ od ɥɔᴉu op łᴉʍóɯ ʎqɐ 'ęᴉs łɐɹǝᴉdn 'ɐɹpuɐS ʞɐɾ oɯɐs ʞɐʇ żɐᴉɔoɥɔ 'ʎʍoɹns oƃǝᴉu ɐlp ʇsǝɾ ǝᴉN ˙ɐuʎs ęuᴉldʎɔsʎp o ᴉzpoɥɔ ᴉlśǝɾ 'ąuoż z ʎuzɔǝzɹds ćʎq ęᴉs ǝɾɐpʎʍ uO ˙ǝɔɥɔ ʞɐɾ ʞɐʇ ćʎż nɯ ɔąɾɐlɐʍzod 'ɐuǝq ɐlp ʎzsʍɐʞsɐł ʇsǝɾ lɹɐƆ 'ʎɹpuɐS op ǝᴉʍʇsńǝᴉʍᴉɔǝzɹd M* ˙ɐuopɹǝΛ ᴉɔśoɯɐsżoʇ ɾǝʍᴉzpʍɐɹd ᴉ xɐW oƃǝɾoʍs ʎɔᴉuɯǝɾɐʇ o ǝᴉʍ lɹɐƆ 'ʞuɐɹℲ ʞɐɾ ǝᴉuqopoԀ* <ɟǝɹ/>ㄣ0Ɛ6ƖƖㄣƖ60Ɛ86Ɩ9ϛƐㄣ/b/ʇʇɐʎMſʞɔᴉɹɹǝp/¡#/ǝɯ˙ƃuᴉɹds˙ʍǝu//:dʇʇɥ<ɟǝɹ>˙ɐʞooɹ ᴉ ɐuǝq ńźɐɾʎzɹd ᴉlɐʍoʇdǝɔʞɐɐz ɐɹpuɐS ᴉ lɹɐƆ 'ɐʞɔᴉɹɹǝp ƃnłpǝM*

ᴉʞʇsoʍɐʞǝᴉƆ

<llɐɯs/>(ɐɾɔʞǝdsoɹʇǝɹ)<llɐɯs> ᄅ ćśęzɔ :ʎuzɔǝʇɐʇso ƃóɹM* <llɐɯs/>(ǝᴉuǝᴉʍɐɾod ǝuʍouod ǝzsʍɹǝᴉd)<llɐɯs> ɯop ʍ zɹǝp∩*

uǝᴉl∀ ǝʇɐɯᴉʇl∩ :0Ɩ uǝq

<llɐɯs/>(ǝᴉuǝᴉʍɐɾod ǝuʍouod ǝzsʍɹǝᴉd)<llɐɯs> uɐqɐlzS*

ɐƃęʇoԀ ɐɔqO :0Ɩ uǝq

<llɐɯs/>(ɐɾsɹǝʍ ɐuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ)<llɐɯs> ʍóʇᴉɯsoʞ ɥɔᴉʞʇsʎzsʍ ćʎzɔzsᴉuZ :0Ɩ uǝq* <llɐɯs/>(ɐɾsɹǝʍ ɐuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ)<llɐɯs> ɯǝsɐzɔ z ƃᴉɔśʎM :0Ɩ uǝq* <llɐɯs/>(ɐɾsɹǝʍ ɐuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ;ʇnᴉqǝp)<llɐɯs> ćɐʍołɐż oƃǝzɔ ɐɯ ǝᴉu ᴉ ɐᴉuǝzpᴉʍ op*

0Ɩ uǝq

ʎdęʇsʎM

˙oƃ ᴉlɐʍoʇɐɹn ᴉ ᴉlzsʎzɹd uᴉʌǝʞ ᴉ uǝʍפ 'uǝq ʞɐupǝɾ 'ɔǝᴉɔn łƃóɯ ǝᴉu ʎq 'ǝᴉzpoɥɔoɯɐs oƃǝɾ ʍ ęuodo łᴉqǝzɹd ᴉʞɾóɹʇ ɾǝʇ z śoʇʞ ˙ɐsnuɐʞlnΛozoqɯoZ 'ɐʞɾǝᴉzpoɹɐzƆ zǝzɹd ʎuɐʍoʞɐʇɐɐz łɐʇsoz ǝᴉɯopɐᴉʍśǝᴉu ǝᴉzpƃ ',,ɯop ʍ zɹǝp∩,, nʞuᴉɔpo ʍ ɐɔɐɹʍod lɹɐƆʇɥƃᴉɹ|qɯnɥʇ|ƃud˙ᄅㄣƖ‾ԀƎℲ˥:ʞᴉlԀ

uǝᴉl∀ ǝʇɐɯᴉʇl∩ :0Ɩ uǝq

˙ʎzɹóʇʍod ǝᴉu ęᴉs oʇ ɾǝɔęᴉʍ ʎpƃᴉu ᴉ pąłq ᴉlᴉułǝdod ǝż 'ᴉʍoʞɐdołɥɔ ąᴉʍóW ˙ɹnɐzoʇuɐƃᴉפ ǝɾnʇɐɹ lɹɐƆ ɾǝᴉuźóԀ ˙ɐʇɐᴉʍś ɯǝzɐɹɐz ɐ 'ɐlǝᴉɔɐɾʎzɹd ćɐʍoʇɐɹ ᴉʍouʎs ɔąɾɐlɐʍzod ǝᴉu ᴉlᴉqoɹz ǝlź ǝż 'nʞsoᴉuʍ op ązpoɥɔop lɹɐƆ ᴉ ɐɹpuɐS ɐ 'ʎɔoɯod ǝɾnqǝzɹʇod lǝᴉɔɐɾʎzɹd oƃǝɾ ǝż 'ɐzɔpɐᴉʍśo ᴉ ᴉɯᴉu pǝzɹd ęᴉs ɐᴉuǝᴉɯɐz oɔąɾɐżɐɹǝzɹd ʞɐdołɥƆ ˙ɥɔɐʇɐdɐɹɐʇ ʍ ʇsǝɾ uǝʇ ʎpƃ 'ɐuᴉʌǝʞ ćɐʍoʇɐɹn ǝɾnqóɹd ᴉ ɥɔᴉ ɐɥɔnłs ǝᴉu uo ʞɐupǝɾ 'ɐʞɹɐƃǝz nɯ ćɐʍʎżn ᴉlɐzɐʞɐz ᴉ ʎpʍɐɹd ɯᴉ łɐᴉzpǝᴉʍod ǝᴉu ǝż 'ɐuʎs ɐu ęᴉs ᴉlɐʍǝᴉuƃzoɹ ˙ɐʇoʇsᴉpɐN z uǝʍפ ᴉ ɐuǝq ᴉʞlɐʍ ᴉɯɐʞpɐᴉʍś ᴉlʎq ąɹpuɐS z zɐɹʍ ǝᴉzpƃ ',,uɐqɐlzS,, nʞuᴉɔpo ʍ ɐɔɐɹʍod lɹɐƆʇɟǝl|qɯnɥʇ|ƃud˙ᄅɐɹpuɐS:ʞᴉlԀ

ɐƃęʇoԀ ɐɔqO :0Ɩ uǝq

˙ᴉɔɐʇsod ʞǝᴉʍołzƆ 'ɾǝulɐɯɹou op ᴉuǝɔóɹʍʎzɹd ąɾɐʇsoz ɐɹpuɐS ᴉ lɹɐƆ 'ƃᴉq ʎɐM ʎłZ ᴉ ᴉɯᴉu z ǝɔlɐʍ ɾǝzsżnłp poԀ ˙ouɹǝɟuI ʍ ęɯɐɯ ᴉ ɐʞsʎdoʞᴉzp ʍ ęʇɐʇ oƃǝɾ ɐᴉuǝᴉɯɐz ʞǝɹɐƃǝz zɔǝl 'ćᴉɔłɐʇzsʞǝzɹd ęᴉs ɔąɾnqóɹd uǝq ɾǝᴉuźóԀ ˙łʞǝᴉɔn ɯʎzɔ od 'ęʍołƃ ɐu ɾǝɾ łʎzɔoʞsʍ uǝʇ 'ąłʇoᴉɯ ęʇᴉɯsoʞ ɐłʎzɹǝpn ɐʇǝᴉqoʞ ʎpפ ˙nɯop op ɐłzsǝʍ ɐɹóʇʞ 'ɐᴉɹǝʇɐW ɐɹɐzS ąɾnʞɐʇɐ ąɹpuɐS z zɐɹʍ lɹɐƆ '(ɾǝʍosɐzɔ ᴉᴉuᴉl ɾǝuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ʍ) ,,ʍóʇᴉɯsoʞ ɥɔᴉʞʇsʎzsʍ ćʎzɔzsᴉuZ :0Ɩ uǝq,, ǝᴉɯlᴉɟ M

˙ǝɔɥɔ ʞɐɾ ʞɐʇ ᴉlʎzɔ 'ǝᴉuɐʍoznlʎʍ ᴉ ozɔᴉuɯǝɾɐʇ ćʎż nɯ ɔąɾɐlɐʍzod 'ɐɹpuɐS żᴉu ępoqoʍs ązsʞęᴉʍ ᴉʍouǝq łɐp ˙nᴉuǝᴉɯᴉ od zɔǝl ',,ɔǝᴉɔɾo,, qnl ',,ɐʇɐʇ,, ǝᴉqǝᴉs ɐu ćᴉʍóɯ ᴉʍouʎs ǝżɐʞ ǝᴉu ʎɹóʇʞ 'ɐɔᴉzpoɹ oʞɐɾ ǝᴉqǝᴉs łɐzɐʞod lɹɐƆ '(ɾǝʍosɐzɔ ᴉᴉuᴉl ɾǝuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ʍ) ,,ɯǝsɐzɔ z ƃᴉɔśʎM :0Ɩ uǝq,, ǝᴉɯlᴉɟ M

˙ᴉɾɔɐɹnɐʇsǝɹ op ᴉlzsod ʎqɐ 'ɾǝᴉdǝl ʎqołʎq ǝż 'łɐᴉzpǝᴉʍodpo ɐxɐW ʞɐɯs ʎuʍᴉzp ɔąɾɐuZ ˙ʇoɥɔnɹפ ɯᴉoʍs ʍ ćɐʍoʇoƃn śoɔ ǝżoɯ ǝż 'nɯ łɐᴉzpǝᴉʍod xɐW ˙nʞłᴉsod ćᴉqoɹz łƃóɯ ǝᴉu 'ɯop ɥɔᴉ łʎzɔzsᴉuz xɐƃlᴉΛ żɐʍǝᴉuod ǝlɐ 'ęɾɔɐloʞ ɯᴉʞʇsʎzsʍ łɐʍouodoɹdɐz ǝᴉʍʇᴉq ɾǝuɐɹƃʎʍ oԀ ˙ɯǝᴉƃoɹʍ z ǝɔlɐʍ ʍ ᴉʍoxɐWuǝʍפ 'ᴉʍouǝq łɐƃɐɯod ɾǝᴉuźóԀ ˙ɐʇołdolnʞ zǝzɹd ʎuɐʍoʇɐɹn łɐʇsoz ʞɐupǝɾ ǝᴉuzɔǝʇɐʇso 'ɐʞᴉupɐłʞɐz oʞɐɾ oƃ łɐɯʎzɹʇ ᴉ ɯop ɥɔᴉ łʎzɔzsᴉuz xɐƃlᴉΛ ʎpƃ 'qósods ʎɹʞʎzɹd ʍ ǝᴉxᴉɹʇᴉuɯO o ęᴉs łɐᴉzpǝᴉʍop ǝᴉzpƃ '(ɾǝʍosɐzɔ ᴉᴉuᴉl ɾǝuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ʍ) ,,ćɐʍołɐż oƃǝzɔ ɐɯ ǝᴉu ᴉ ɐᴉuǝzpᴉʍ op,, nʞuᴉɔpo ʍ łɐʍoʇnᴉqǝpɐz lɹɐƆqɯnɥʇ|ʇɥƃᴉɹ|ƃdɾ˙ʎlᴉɯɐɟ‾uosʎuuǝ┴:ʞᴉlԀ

0Ɩ uǝq

ɐᴉɹoʇsᴉH

˙ɐuʎs ɯʎɯɐs ɯʎʇ ɔąɾnʇɐɹ 'ɐʇoʇsᴉpɐN łɐuoʞod ąɹóʇʞ 'ęʞoozɐq ćɐʍoloɹʇuoʞ ᴉułǝd ʍ ǝᴉuɐʇs ʍ łʎq ,,uɐqɐlzS,, nʞuᴉɔpo ʍ oʇ 'ᴉɔśouʇęɾǝᴉɯn ɥɔʎuzɔᴉɟʎɔǝds ɐpɐᴉsod ǝᴉu lɹɐƆ ǝż 'oƃǝʇ oɯᴉɯoԀ

ᴉɔśouʇęɾǝᴉɯ∩

˙ɐuʎs ęuᴉldʎɔsʎp o ᴉzpoɥɔ ᴉlśǝɾ 'ąuoż z ʎuzɔǝzɹds ćʎq ęᴉs ǝɾɐpʎʍ uO ˙ǝɔɥɔ ʞɐɾ ʞɐʇ ćʎż nɯ ɔąɾɐlɐʍzod 'ɐʞɐdołɥɔ ɐlp ʎzsʍɐʞsɐł ʇsǝɾ lɹɐƆ 'ʎɹpuɐS op ǝᴉʍʇsńǝᴉʍᴉɔǝzɹd M ˙nᴉuǝᴉɯᴉ od ɥɔᴉu op ęᴉs łɐɔɐɹʍz ʎqɐ 'oƃ ąɾɐᴉuɐłʞɐu ɐɹpuɐS z zɐɹM ˙ɐuǝq op ćɐʍosɐdop ęᴉs ǝɾnqóɹd oƃǝʇɐlp 'ɯǝɔɾo ɯʎzsdǝlɾɐu ʞɐɾ ćʎq ǝɾnqóɹd llɹɐƆ

ćśoʍoqosO

˙ǝᴉƃnłp ąs ʎʍɐʞęɹ ɾǝɾ ɐ 'ʎłɐᴉq ɐu ɹoloʞ ɐłᴉuǝᴉɯz ɐlnzsoʞ ɐuolǝᴉZ ˙ǝᴉupods nɹoloʞ oƃǝɯɐs oƃǝʇ ᴉ ʎzɔo ǝʍoząɹq zɐɹǝʇ ɐW ˙ɾǝzɔɐuᴉ ɐuożołn ʇsǝɾ ɐɹnzʎɹɟ oƃǝɾ ɐ 'ęᴉs ɐłɐzɹɐʇsod ɐlɹɐƆ zɹɐʍ┴

uǝᴉl∀ ǝʇɐɯᴉʇl∩ :0Ɩ uǝq/ɐƃęʇoԀ ɐɔqO :0Ɩ uǝq

˙ɯǝʍɐʞęɹ ɯᴉʞʇóɹʞ z 'ęlnzsoʞ ąuolǝᴉz ᴉ ǝᴉupods ǝʍᴉs 'ʎʇnq ǝʇłóż ᴉsoN ˙ǝuolǝᴉz ʎzɔo ɐ 'ǝʍoząɹq ąs ʎsołʍ oƃǝſ ˙ɐuǝq ʎzɹɐʍʇ op ɐuqopod ozpɹɐq ʇsǝɾ ɐlɹɐƆ zɹɐʍ┴

0Ɩ uǝq

pąlƃʎM

˙ɐuǝq ɔǝᴉɔɾo ᴉ uosʎuuǝ┴ ɐɹpuɐS żąɯ oʇ ,,,uosʎuuǝ┴ lɹɐƆ,,, Szablon:Ćɐʍołɐż oƃǝzɔ ɐɯ ǝᴉu ᴉ ɐᴉuǝzpᴉʍ op = ʇnᴉqǝp <llɐɯs/>(ɐɾɔʞǝdsoɹʇǝɹ)<llɐɯs> ᄅ ćśęzɔ :ʎuzɔǝʇɐʇso ƃóɹM* <llɐɯs/>(ǝᴉuǝᴉʍɐɾod ǝuʍouod ǝzsʍɹǝᴉd)<llɐɯs> ɯop ʍ zɹǝp∩*

uǝᴉl∀ ǝʇɐɯᴉʇl∩ :0Ɩ uǝq

<llɐɯs/>(ǝᴉuǝᴉʍɐɾod ǝuʍouod ǝzsʍɹǝᴉd)<llɐɯs> uɐqɐlzS*

ɐƃęʇoԀ ɐɔqO :0Ɩ uǝq

<llɐɯs/>(ɐɾsɹǝʍ ɐuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ)<llɐɯs> ʍóʇᴉɯsoʞ ɥɔᴉʞʇsʎzsʍ ćʎzɔzsᴉuZ :0Ɩ uǝq* <llɐɯs/>(ɐɾsɹǝʍ ɐuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ)<llɐɯs> ɯǝsɐzɔ z ƃᴉɔśʎM :0Ɩ uǝq* <llɐɯs/>(ɐɾsɹǝʍ ɐuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ;ʇnᴉqǝp)<llɐɯs> ćɐʍołɐż oƃǝzɔ ɐɯ ǝᴉu ᴉ ɐᴉuǝzpᴉʍ op*

0Ɩ uǝq

ʎdęʇsʎM

˙oƃ ᴉlɐʍoʇɐɹn ᴉ ᴉlzsʎzɹd uᴉʌǝʞ ᴉ uǝʍפ 'uǝq ʞɐupǝɾ 'ɔǝᴉɔn łƃóɯ ǝᴉu ʎq 'ǝᴉzpoɥɔoɯɐs oƃǝɾ ʍ ęuodo łᴉqǝzɹd ᴉʞɾóɹʇ ɾǝʇ z śoʇʞ ˙ɐsnuɐʞlnΛozoqɯoZ 'ɐʞɾǝᴉzpoɹɐzƆ zǝzɹd ʎuɐʍoʞɐʇɐɐz łɐʇsoz ǝᴉɯopɐᴉʍśǝᴉu ǝᴉzpƃ ',,ɯop ʍ zɹǝp∩,, nʞuᴉɔpo ʍ ɐɔɐɹʍod lɹɐƆʇɥƃᴉɹ|qɯnɥʇ|ƃud˙ᄅㄣƖ‾ԀƎℲ˥:ʞᴉlԀ

uǝᴉl∀ ǝʇɐɯᴉʇl∩ :0Ɩ uǝq

˙ʎzɹóʇʍod ǝᴉu ęᴉs oʇ ɾǝɔęᴉʍ ʎpƃᴉu ᴉ pąłq ᴉlᴉułǝdod ǝż 'ᴉʍoʞɐdołɥɔ ąᴉʍóW ˙ɹnɐzoʇuɐƃᴉפ ǝɾnʇɐɹ lɹɐƆ ɾǝᴉuźóԀ ˙ɐʇɐᴉʍś ɯǝzɐɹɐz ɐ 'ɐlǝᴉɔɐɾʎzɹd ćɐʍoʇɐɹ ᴉʍouʎs ɔąɾɐlɐʍzod ǝᴉu ᴉlᴉqoɹz ǝlź ǝż 'nʞsoᴉuʍ op ązpoɥɔop lɹɐƆ ᴉ ɐɹpuɐS ɐ 'ʎɔoɯod ǝɾnqǝzɹʇod lǝᴉɔɐɾʎzɹd oƃǝɾ ǝż 'ɐzɔpɐᴉʍśo ᴉ ᴉɯᴉu pǝzɹd ęᴉs ɐᴉuǝᴉɯɐz oɔąɾɐżɐɹǝzɹd ʞɐdołɥƆ ˙ɥɔɐʇɐdɐɹɐʇ ʍ ʇsǝɾ uǝʇ ʎpƃ 'ɐuᴉʌǝʞ ćɐʍoʇɐɹn ǝɾnqóɹd ᴉ ɥɔᴉ ɐɥɔnłs ǝᴉu uo ʞɐupǝɾ 'ɐʞɹɐƃǝz nɯ ćɐʍʎżn ᴉlɐzɐʞɐz ᴉ ʎpʍɐɹd ɯᴉ łɐᴉzpǝᴉʍod ǝᴉu ǝż 'ɐuʎs ɐu ęᴉs ᴉlɐʍǝᴉuƃzoɹ ˙ɐʇoʇsᴉpɐN z uǝʍפ ᴉ ɐuǝq ᴉʞlɐʍ ᴉɯɐʞpɐᴉʍś ᴉlʎq ąɹpuɐS z zɐɹʍ ǝᴉzpƃ ',,uɐqɐlzS,, nʞuᴉɔpo ʍ ɐɔɐɹʍod lɹɐƆʇɟǝl|qɯnɥʇ|ƃud˙ᄅɐɹpuɐS:ʞᴉlԀ

ɐƃęʇoԀ ɐɔqO :0Ɩ uǝq

˙ᴉɔɐʇsod ʞǝᴉʍołzƆ 'ɾǝulɐɯɹou op ᴉuǝɔóɹʍʎzɹd ąɾɐʇsoz ɐɹpuɐS ᴉ lɹɐƆ 'ƃᴉq ʎɐM ʎłZ ᴉ ᴉɯᴉu z ǝɔlɐʍ ɾǝzsżnłp poԀ ˙ouɹǝɟuI ʍ ęɯɐɯ ᴉ ɐʞsʎdoʞᴉzp ʍ ęʇɐʇ oƃǝɾ ɐᴉuǝᴉɯɐz ʞǝɹɐƃǝz zɔǝl 'ćᴉɔłɐʇzsʞǝzɹd ęᴉs ɔąɾnqóɹd uǝq ɾǝᴉuźóԀ ˙łʞǝᴉɔn ɯʎzɔ od 'ęʍołƃ ɐu ɾǝɾ łʎzɔoʞsʍ uǝʇ 'ąłʇoᴉɯ ęʇᴉɯsoʞ ɐłʎzɹǝpn ɐʇǝᴉqoʞ ʎpפ ˙nɯop op ɐłzsǝʍ ɐɹóʇʞ 'ɐᴉɹǝʇɐW ɐɹɐzS ąɾnʞɐʇɐ ąɹpuɐS z zɐɹʍ lɹɐƆ '(ɾǝʍosɐzɔ ᴉᴉuᴉl ɾǝuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ʍ) ,,ʍóʇᴉɯsoʞ ɥɔᴉʞʇsʎzsʍ ćʎzɔzsᴉuZ :0Ɩ uǝq,, ǝᴉɯlᴉɟ M

˙ǝɔɥɔ ʞɐɾ ʞɐʇ ᴉlʎzɔ 'ǝᴉuɐʍoznlʎʍ ᴉ ozɔᴉuɯǝɾɐʇ ćʎż nɯ ɔąɾɐlɐʍzod 'ɐɹpuɐS żᴉu ępoqoʍs ązsʞęᴉʍ ᴉʍouǝq łɐp ˙nᴉuǝᴉɯᴉ od zɔǝl ',,ɔǝᴉɔɾo,, qnl ',,ɐʇɐʇ,, ǝᴉqǝᴉs ɐu ćᴉʍóɯ ᴉʍouʎs ǝżɐʞ ǝᴉu ʎɹóʇʞ 'ɐɔᴉzpoɹ oʞɐɾ ǝᴉqǝᴉs łɐzɐʞod lɹɐƆ '(ɾǝʍosɐzɔ ᴉᴉuᴉl ɾǝuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ʍ) ,,ɯǝsɐzɔ z ƃᴉɔśʎM :0Ɩ uǝq,, ǝᴉɯlᴉɟ M

˙ᴉɾɔɐɹnɐʇsǝɹ op ᴉlzsod ʎqɐ 'ɾǝᴉdǝl ʎqołʎq ǝż 'łɐᴉzpǝᴉʍodpo ɐxɐW ʞɐɯs ʎuʍᴉzp ɔąɾɐuZ ˙ʇoɥɔnɹפ ɯᴉoʍs ʍ ćɐʍoʇoƃn śoɔ ǝżoɯ ǝż 'nɯ łɐᴉzpǝᴉʍod xɐW ˙nʞłᴉsod ćᴉqoɹz łƃóɯ ǝᴉu 'ɯop ɥɔᴉ łʎzɔzsᴉuz xɐƃlᴉΛ żɐʍǝᴉuod ǝlɐ 'ęɾɔɐloʞ ɯᴉʞʇsʎzsʍ łɐʍouodoɹdɐz ǝᴉʍʇᴉq ɾǝuɐɹƃʎʍ oԀ ˙ɯǝᴉƃoɹʍ z ǝɔlɐʍ ʍ ᴉʍoxɐWuǝʍפ 'ᴉʍouǝq łɐƃɐɯod ɾǝᴉuźóԀ ˙ɐʇołdolnʞ zǝzɹd ʎuɐʍoʇɐɹn łɐʇsoz ʞɐupǝɾ ǝᴉuzɔǝʇɐʇso 'ɐʞᴉupɐłʞɐz oʞɐɾ oƃ łɐɯʎzɹʇ ᴉ ɯop ɥɔᴉ łʎzɔzsᴉuz xɐƃlᴉΛ ʎpƃ 'qósods ʎɹʞʎzɹd ʍ ǝᴉxᴉɹʇᴉuɯO o ęᴉs łɐᴉzpǝᴉʍop ǝᴉzpƃ '(ɾǝʍosɐzɔ ᴉᴉuᴉl ɾǝuʍʎʇɐuɹǝʇlɐ ʍ) ,,ćɐʍołɐż oƃǝzɔ ɐɯ ǝᴉu ᴉ ɐᴉuǝzpᴉʍ op,, nʞuᴉɔpo ʍ łɐʍoʇnᴉqǝpɐz lɹɐƆqɯnɥʇ|ʇɥƃᴉɹ|ƃdɾ˙ʎlᴉɯɐɟ‾uosʎuuǝ┴:ʞᴉlԀ

0Ɩ uǝq

ɐᴉɹoʇsᴉH

˙ɐuʎs ɯʎɯɐs ɯʎʇ ɔąɾnʇɐɹ 'ɐʇoʇsᴉpɐN łɐuoʞod ąɹóʇʞ 'ęʞoozɐq ćɐʍoloɹʇuoʞ ᴉułǝd ʍ ǝᴉuɐʇs ʍ łʎq ,,uɐqɐlzS,, nʞuᴉɔpo ʍ oʇ 'ᴉɔśouʇęɾǝᴉɯn ɥɔʎuzɔᴉɟʎɔǝds ɐpɐᴉsod ǝᴉu lɹɐƆ ǝż 'oƃǝʇ oɯᴉɯoԀ

ᴉɔśouʇęɾǝᴉɯ∩

˙ɐuʎs ęuᴉldʎɔsʎp o ᴉzpoɥɔ ᴉlśǝɾ 'ąuoż z ʎuzɔǝzɹds ćʎq ęᴉs ǝɾɐpʎʍ uO ˙ǝɔɥɔ ʞɐɾ ʞɐʇ ćʎż nɯ ɔąɾɐlɐʍzod 'ɐʞɐdołɥɔ ɐlp ʎzsʍɐʞsɐł ʇsǝɾ lɹɐƆ 'ʎɹpuɐS op ǝᴉʍʇsńǝᴉʍᴉɔǝzɹd M ˙nᴉuǝᴉɯᴉ od ɥɔᴉu op ęᴉs łɐɔɐɹʍz ʎqɐ 'oƃ ąɾɐᴉuɐłʞɐu ɐɹpuɐS z zɐɹM ˙ɐuǝq op ćɐʍosɐdop ęᴉs ǝɾnqóɹd oƃǝʇɐlp 'ɯǝɔɾo ɯʎzsdǝlɾɐu ʞɐɾ ćʎq ǝɾnqóɹd llɹɐƆ

ćśoʍoqosO

˙ǝᴉƃnłp ąs ʎʍɐʞęɹ ɾǝɾ ɐ 'ʎłɐᴉq ɐu ɹoloʞ ɐłᴉuǝᴉɯz ɐlnzsoʞ ɐuolǝᴉZ ˙ǝᴉupods nɹoloʞ oƃǝɯɐs oƃǝʇ ᴉ ʎzɔo ǝʍoząɹq zɐɹǝʇ ɐW ˙ɾǝzɔɐuᴉ ɐuożołn ʇsǝɾ ɐɹnzʎɹɟ oƃǝɾ ɐ 'ęᴉs ɐłɐzɹɐʇsod ɐlɹɐƆ zɹɐʍ┴

uǝᴉl∀ ǝʇɐɯᴉʇl∩ :0Ɩ uǝq/ɐƃęʇoԀ ɐɔqO :0Ɩ uǝq

˙ɯǝʍɐʞęɹ ɯᴉʞʇóɹʞ z 'ęlnzsoʞ ąuolǝᴉz ᴉ ǝᴉupods ǝʍᴉs 'ʎʇnq ǝʇłóż ᴉsoN ˙ǝuolǝᴉz ʎzɔo ɐ 'ǝʍoząɹq ąs ʎsołʍ oƃǝſ ˙ɐuǝq ʎzɹɐʍʇ op ɐuqopod ozpɹɐq ʇsǝɾ ɐlɹɐƆ zɹɐʍ┴

0Ɩ uǝq

pąlƃʎM

˙ɐuǝq ɔǝᴉɔɾo ᴉ uosʎuuǝ┴ ɐɹpuɐS żąɯ oʇ ,,,uosʎuuǝ┴ lɹɐƆ,,, Szablon:Ćɐʍołɐż oƃǝzɔ ɐɯ ǝᴉu ᴉ ɐᴉuǝzpᴉʍ op = ʇnᴉqǝp

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.